Thiết lập SD Card cho Android Emulator

Xem thêm các chuyên mục:

1- Thiết lập SD Card cho Emulator

Theo mặc định Android Emulator (Thiết bị giả lập Android) của bạn chưa được cấu hình SD Card, vì vậy bạn sẽ nhận được lỗi nếu chạy một ứng dụng có liên quan tới SD Card trên Android Emulator.
Đầu tiên hãy đảm bảo rằng Android Emulator của bạn đang chạy:
Sau đó bạn có thể thiết lập SD Card cho nó theo các bước dưới đây:

Xem thêm các chuyên mục: