Hướng dẫn sử dụng Javascript WheelEvent

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- WheelEvent

WheelEvent là một interface đại diện cho các sự kiện xẩy ra khi người dùng di chuyển bánh xe chuột (mouse wheel) hoặc thiết bị tương tự.
 
Các trình duyệt hỗ trợ WheelEvent:
WheelEvent là interface con của MouseEvent, nó sẽ được thừa kế tất cả các thuộc tính (property) và các phương thức của interface cha.
 • TODO Link!
 • TODO Link!
Event Mô tả
wheel Sự kiện xẩy ra khi bánh xe chuột (mouse wheel) cuộn lên hoặc cuộn xuống phía trên một phần tử.
Các thuộc tính (property) của WheelEvent:
Property Mô tả
deltaX Trả về số lượng cuộn theo phương ngang của bánh xe chuột (mouse wheel) (Trục X)
deltaY Trả về số lượng cuộn theo phương thẳng đứng của bánh xe chuột (mouse wheel) (Trục Y)
deltaZ Trả về số lượng cuộn theo trục Z của bánh xe chuột.
deltaMode Trả về một số biểu thị đơn vị đo cho các giá trị delta (DOM_DELTA_PIXEL, DOM_DELTA_PIXEL, DOM_DELTA_PAGE)
Các hằng số:
Hằng số Giá trị Mô tả
DOM_DELTA_PIXEL 0 Đơn vị đo của deltapixels.
DOM_DELTA_LINE 1 Đơn vị đo của deltalines.
DOM_DELTA_PAGE 2 Đơn vị đo của deltapages.
Ví dụ với WheelEvent:
wheelevents-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>WheelEvent Example</title>

   <script src="wheelevents-example.js"></script>

  </head>
  <body>

   <h3>WheelEvent example</h3>

   <div style="font-size:12px; padding:5px; border:1px solid #ccc;"
      onwheel="wheelHandler(event)">
      Hello Everyone!
   <div>

  </body>
</html>
 
wheelevents-example.js
function wheelHandler(evt) {

  var fontSize = evt.target.style.fontSize;// 12px, 13px,...

  var value = Number(fontSize.substr(0, fontSize.length-2)); // 12, 13,..

  // Scrolling up
  if (evt.deltaY < 0) {
    if(value < 50) {
     value++;
    }
  }

  // Scrolling down
  if(evt.deltaY > 0) {
   if(value > 5) {
     value--;
   }
  }
  
  evt.target.style.fontSize = value+"px";

}

 

Xem thêm các chuyên mục: