Hướng dẫn ECMAScript Map Collection

Xem thêm các chuyên mục:

1- Collections - Map

ECMAScript 6 giới thiệu 2 cấu trúc trúc dữ liệu mới là Map & Set. Chúng là một phần trong nền tảng tập hợp (Collections Framework) của ECMAScript.
 • Maps - Cấu trúc dữ liệu này cho phép bạn lưu trữ các cặp "Khóa/Giá trị" (Key/Value). Và bạn có thể truy cập vào giá trị (value) thông qua khóa (key), hoặc cập nhập giá trị mới ứng với một khóa nào đó.
 • Sets - Cấu trúc dữ liệu này lưu trữ một danh sách các phần tử, không cho phép trùng lặp, và không đánh chỉ số cho các phần tử.
Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu với bạn về Map.
Xem thêm:
 • TODO Link!

Map:

Một đối tượng Map lưu trữ các cặp "Khóa/Giá trị" (Key/Value). Trong đó Khóa và Giá trị có thể là các kiểu nguyên thủy (Primitive) hoặc các đối tượng (Object)
 • Trong đối tượng Map, các Khóa (Key) không được phép trùng lặp.
 • Map là một kiểu dữ liệu có thứ tự, điều đó có nghĩa là cặp "Khóa/Giá trị" nào được thêm vào trước sẽ đứng trước, cặp được thêm vào sau sẽ đứng sau.
Tạo một đối tượng Map thông qua constructor của lớp Map:
new Map( [iteratorObject] )
 
Các tham số:
 • iteratorObject - Là một đối tượng bất kỳ có thể lặp được (iterable).
Properties:
Property Mô tả
size Property này trả về số cặp "Khóa/Giá trị" của đối tượng Map.
map-size-example.js
var myContacts = new Map();

myContacts.set("0100-1111", "Tom");
myContacts.set("0100-5555", "Jerry");
myContacts.set("0100-2222", "Donald");

console.log(myContacts.size); // 3

2- Các phương thức của Map

set(key, value)

Phương thức set(key, newValue) sẽ thêm một cặp key/newValue vào đối tượng Map nếu không tồn tại cặp nào có khóa như vậy, ngược lại nó sẽ cập nhập giá trị mới cho cặp key/value tìm thấy trong Map.
map-set-example.js
var data = [
  ["0100-1111", "Tom"],
  ["0100-5555", "Jerry"],
  ["0100-2222", "Donald"]
];
var myContacts = new Map(data);

console.log(myContacts);

// Add new Key/Value pair to Map
myContacts.set("0100-9999", "Mickey");

console.log(myContacts);

// Update
myContacts.set("0100-5555", "Bugs Bunny");

console.log(myContacts);

has(key)

Phương thức này kiểm tra xem một khóa (key) có tồn tại trong Map hay không. Trả về true nếu tồn tại, ngược lại trả về false.
map-has-example.js
var data = [
  ["0100-1111", "Tom"],
  ["0100-5555", "Jerry"],
  ["0100-2222", "Donald"]
];
var myContacts = new Map(data);


var has = myContacts.has("0100-5555");

console.log("Has key 0100-5555? " + has); // true

clear()

Loại bỏ tất cả các cặp "Khóa/Giá trị" ra khỏi đối tượng Map.
map-clear-example.js
var data = [
  ["0100-1111", "Tom"],
  ["0100-5555", "Jerry"],
  ["0100-2222", "Donald"]
];
var myContacts = new Map(data);


console.log("Size: " + myContacts.size); // 3

myContacts.clear();

console.log("Size after clearing: " + myContacts.size); // 0

delete(key)

Xóa một cặp "Khóa/Giá trị" ra khỏi đối tượng Map, trả về true nếu một cặp bị loại bỏ ra khỏi Map, trả về false nếu Khóa (key) này không tồn tại trong Map.
map-delete-example.js
var data = [
  ["0100-1111", "Tom"],
  ["0100-5555", "Jerry"],
  ["0100-2222", "Donald"]
];
var myContacts = new Map(data);

console.log("Size: " + myContacts.size); // 3

var deleted = myContacts.delete("0100-5555");

console.log("Deleted? " + deleted); // true

console.log("Size after delete: " + myContacts.size); // 2
 

entries()

Trả về một đối tượng Iterator, mà mỗi entry (thực thể) của nó chứa một mảng 2 phần tử [key, value], thứ tự của các entry vẫn được giữ nguyên giống với thứ tự các cặp Key/Value trong đối tượng Map. (Xem hình minh họa dưới đây).
 • TODO Link!
map-entries-example.js
var myContacts = new Map();

myContacts.set("0100-1111", "Tom");
myContacts.set("0100-5555", "Jerry");
myContacts.set("0100-2222", "Donald");

var entries = myContacts.entries();

var entry;

while( !(entry = entries.next()).done ) {
 var array = entry.value;

 console.log(array); // [ '0100-1111', 'Tom' ]
}

keys()

Phương thức này trả về một đối tượng Iterator mới giúp bạn truy cập vào các khóa (key) của đối tượng Map.
map-keys-example.js
var data = [
  ["0100-1111", "Tom"],
  ["0100-5555", "Jerry"],
  ["0100-2222", "Donald"]
];
var myContacts = new Map(data);

var iteratorPhones= myContacts.keys();

var entry;

while( !(entry = iteratorPhones.next()).done ) {
 var phone = entry.value;

 console.log(phone); // 0100-1111
}

values()

Phương thức này trả về một đối tượng Iterator mới giúp bạn truy cập vào các giá trị (value) của đối tượng Map.
map-values-example.js
var data = [
  ["0100-1111", "Tom"],
  ["0100-5555", "Jerry"],
  ["0100-2222", "Donald"]
];
var myContacts = new Map(data);

var iteratorNames = myContacts.values();

var entry;

while( !(entry = iteratorNames.next()).done ) {
 var name = entry.value;

 console.log(name); // Tom
}

forEach(callbackFn [, thisArg])

Phương thức này sẽ gọi hàm callbackFn một lần ứng với mỗi cặp "Khóa/Giá trị" của đối tượng Map.
myMap.forEach(callback[, thisArg])
 
Các tham số:
 • callbackFn - Hàm này sẽ được gọi một lần ứng với mỗi cặp "Khóa/Giá trị" của đối tượng Map.
 • thisArg - Tham số được sử dụng như this khi thực thi hàm callbackFn.
map-forEach-example.js
var showContact = function(key, value, thisMap) {
  console.log("Phone: " + key +". Name: " + value);
}

var data = [
  ["0100-1111", "Tom"],
  ["0100-5555", "Jerry"],
  ["0100-2222", "Donald"]
];
var myContacts = new Map(data);

// or call: myContacts.forEach(showContact)
myContacts.forEach(showContact, myContacts);

3- Weak Maps

Về cơ bản WeakMap giống với Map, nhưng nó có các khác biệt sau:
 1. Các khóa (Key) của nó phải là các đối tượng (Object)
 2. Các khóa của WeakMap có thể bị loại bỏ trong tiến trình (process) thu gom rác (Garbage collection), đây là một tiến trình (process) độc lập để loại bỏ các đối tượng không còn được sử dụng trong chương trình.
 3. Bạn không thể biết có bao nhiêu phần tử có trong WeakMap vì nó không hỗ trợ property: size, length. 
 4. WeakMap không hỗ trợ các phương thức trả về đối tượng Iterator, và không hỗ trợ phương thức clear().
Tạo một đối tượng WeakMap.
var map1 = new WeakMap();

var map2 = new WeakMap( [iterable] )
 
Các tham số:
Các phương thức:
 1. WeakMap.delete(key)
 2. WeakMap.get(key)
 3. WeakMap.has(key)
 4. WeakMap.set(key, value)

Xem thêm các chuyên mục: