Tạo một HTTP Server đơn giản với NodeJS

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Mục tiêu của bài viết

Trong bài viết này tôi hướng dẫn bạn tạo một HTTP Server rất rất đơn giản với NodeJS. Và bạn có thể truy cập vào các nguồn dữ liệu tĩnh như HTML, Javascript, CSS,... trong thư mục thông qua http, chẳng hạn:
  • http://localhost:8080/abc.html
  • http://localhost:8080/abc.js
Thay vì truy cập thông qua file:///
  • file:///E:/webexamples/reactjs/abc.html
  • file:///E:/webexamples/reactjs/abc.js
Câu hỏi tại sao bạn lại cần một HTTP chỉ để truy cập vào các nguồn dữ liệu tĩnh?
Nếu bạn muốn học ReactJS bạn sẽ cần một HTTP, mặc dù ReactJS chỉ là một thư viện Javascript, và các tập tin HTML có thể chạy trực tiếp trên trình duyệt. Tuy nhiên đôi khi các trình duyệt ngăn chặn việc hoạt động của các tập tin Javascript địa phương, nó đòi hỏi tập tin Javascript phải đến từ một trong các schema: http, data, chrome, chrome-extension, https.
Error Message!
Failed to load file:///E:/webexamples/reactjs/hello-reactjs/person.jsx:
Cross origin requests are only supported for protocol schemes: http, data, chrome, chrome-extension, https.

2- Tạo NodeJS HTTP Server

Trước hết hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt NodeJS vào máy tính của bạn. Nếu không hãy cài đặt nó theo hướng dẫn dưới đây:
Tạo một thư mục rỗng bất kỳ:
Mở cửa sổ CMDCD tới thư mục bạn vừa tạo ra ở bước trên.
Chạy lệnh sau để cài đặt http-server:
npm install -g http-server
Khởi động HTTP-Server:
# Note: -c-1 to disable caching!!

http-server -c-1
HTTP Server của bạn đã được khởi động, nó đang lắng nghe tại cổng 8080. Bạn có thể kiểm tra nó bằng cách truy cập vào đường dẫn sau:
Tạo một tập tin HTML bất kỳ trong thư mục đó, và bạn có thể truy cập vào nó thông qua HTTP: