Hướng dẫn sử dụng tiện ích Bootstrap Color

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Text Color (Mầu chữ)

Text Colors:

text-color-example
<p class="text-primary">.text-primary</p>
<p class="text-secondary">.text-secondary</p>
<p class="text-success">.text-success</p>
<p class="text-danger">.text-danger</p>
<p class="text-warning">.text-warning</p>
<p class="text-info">.text-info</p>
<p class="text-light bg-dark">.text-light</p>
<p class="text-dark">.text-dark</p>
<p class="text-body">.text-body</p>
<p class="text-muted">.text-muted</p>
<p class="text-white bg-dark">.text-white</p>
<p class="text-black-50">.text-black-50</p>
<p class="text-white-50 bg-dark">.text-white-50</p>

Link Colors:

Tất cả các lớp ở trên (Ngoại trừ .text-white & .text-muted) có thể áp dụng cho các Link để thiết lập mầu chữ cho Link. Bootstrap hỗ trợ các trạng thái hoverfocus tương ứng cho mỗi mầu nói trên.
text-color-link-example
<p><a href="#" class="text-primary">Primary link</a></p>
<p><a href="#" class="text-secondary">Secondary link</a></p>
<p><a href="#" class="text-success">Success link</a></p>
<p><a href="#" class="text-danger">Danger link</a></p>
<p><a href="#" class="text-warning">Warning link</a></p>
<p><a href="#" class="text-info">Info link</a></p>
<p><a href="#" class="text-light bg-dark">Light link</a></p>
<p><a href="#" class="text-dark">Dark link</a></p>
<p><a href="#" class="text-muted">Muted link</a></p>
<p><a href="#" class="text-white bg-dark">White link</a></p>

2- Background Color (Mầu nền)

Tương tự như mầu chữ (Text color), Bootstrap cũng cung cấp các lớp để thiết lập mầu nền cho phần tử.
bg-color-example
<div class="p-2 mb-2 bg-primary text-white">.bg-primary</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-secondary text-white">.bg-secondary</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-success text-white">.bg-success</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-danger text-white">.bg-danger</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-warning text-dark">.bg-warning</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-info text-white">.bg-info</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-light text-dark">.bg-light</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-dark text-white">.bg-dark</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-white text-dark">.bg-white</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-transparent text-dark">.bg-transparent</div>

3- TODO (Gradien)

Xem thêm các chuyên mục: