Ví dụ Thymeleaf Form Select option

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Ví dụ 1 (Form Select + Java List)

** Spring Controller **
@RequestMapping(value = { "/selectOptionExample1" }, method = RequestMethod.GET)
public String selectOptionExample1Page(Model model) {

  PersonForm form = new PersonForm();
  model.addAttribute("personForm", form);

  List<Country> list = countryDAO.getCountries();
  model.addAttribute("countries", list);

  return "selectOptionExample1";
}
selectOptionExample1.html
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Select Option Example 1</title>
</head>
<body>
  <!-- Include _menu.html -->
  <th:block th:include="/_menu"></th:block>

  <h2>Select Option Example 1</h2>  <form name='f' th:object="${personForm}" method='POST'>
    <table>
      <tr>
        <td>Select Country:</td>
        <td>
          <select th:field="*{countryId}">
             <option value=""> -- </option>
             <option th:each="country : ${countries}"
              th:value="${country.countryId}"
              th:utext="${country.countryName}"/>
         </select>

        </td>
      </tr>
    
      <tr>
        <td><input name="submit" type="submit" value="submit" /></td>
      </tr>
    </table>
  </form>

</body>

</html>

2- Ví du 2 (Form Select + Java Map)

** Spring Controller **
@RequestMapping(value = { "/selectOptionExample2" }, method = RequestMethod.GET)
public String selectOptionExample2Page(Model model) {

  PersonForm form = new PersonForm();
  model.addAttribute("personForm", form);

  // Long: countryId
  // String: countryName
  Map<Long, String> mapCountries = countryDAO.getMapCountries();
  model.addAttribute("mapCountries", mapCountries);

  return "selectOptionExample2";
}
selectOptionExample2.html
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Select Option Example 2</title>
</head>
<body>
  <!-- Include _menu.html -->
  <th:block th:include="/_menu"></th:block>

  <h2>Select Option Example 2</h2>  <form name='f' th:object="${personForm}" method='POST'>
    <table>
      <tr>
        <td>Select Country:</td>
        <td>
          <select th:field="*{countryId}">
             <option value=""> -- </option>
             <option th:each="entry : ${mapCountries.entrySet()}"
                 th:value="${entry.key}"
                 th:utext="${entry.value}">
             </option>
         </select>

        </td>
      </tr>
    
      <tr>
        <td><input name="submit" type="submit" value="submit" /></td>
      </tr>
    </table>
  </form>

</body>

</html>
 

3- Ví dụ 3 (Form Select + Java Map)

** Spring Controller **
@RequestMapping(value = { "/selectOptionExample3" }, method = RequestMethod.GET)
public String selectOptionExample3Page(Model model) {

  PersonForm form = new PersonForm();
  model.addAttribute("personForm", form);

  // Long: countryId
  // String: countryName
  Map<Long, String> mapCountries = countryDAO.getMapCountries();
  model.addAttribute("mapCountries", mapCountries);

  return "selectOptionExample3";
}
selectOptionExample3.html
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Select Option Example 3</title>
</head>
<body>
  <!-- Include _menu.html -->
  <th:block th:include="/_menu"></th:block>

  <h2>Select Option Example 3</h2>  <form name='f' th:object="${personForm}" method='POST'>
    <table>
      <tr>
        <td>Select Country:</td>
        <td>
          <select th:field="*{countryId}">
             <option value=""> -- </option>
             <option th:each="key : ${mapCountries.keySet()}"
                 th:value="${key}"
                 th:utext="${mapCountries.get(key)}">
             </option>
         </select>

        </td>
      </tr>
    
      <tr>
        <td><input name="submit" type="submit" value="submit" /></td>
      </tr>
    </table>
  </form>

</body>

</html>
 

4- Java Class

Country.java
package org.o7planning.sbthymeleaf.model;

public class Country {

  private Long countryId;
  private String countryCode;
  private String countryName;

  public Country() {

  }

  public Country(Long countryId, String countryCode, String countryName) {
    super();
    this.countryId = countryId;
    this.countryCode = countryCode;
    this.countryName = countryName;
  }

  public Long getCountryId() {
    return countryId;
  }

  public void setCountryId(Long countryId) {
    this.countryId = countryId;
  }

  public String getCountryCode() {
    return countryCode;
  }

  public void setCountryCode(String countryCode) {
    this.countryCode = countryCode;
  }

  public String getCountryName() {
    return countryName;
  }

  public void setCountryName(String countryName) {
    this.countryName = countryName;
  }
}
 
PersonForm.java
package org.o7planning.sbthymeleaf.form;

public class PersonForm {

  private String fullName;

  private Long countryId;

  public String getFullName() {
    return fullName;
  }

  public void setFullName(String fullName) {
    this.fullName = fullName;
  }

  public Long getCountryId() {
    return countryId;
  }

  public void setCountryId(Long countryId) {
    this.countryId = countryId;
  }
}

 
CountryDAO.java
package org.o7planning.sbthymeleaf.dao;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import org.o7planning.sbthymeleaf.model.Country;
import org.springframework.stereotype.Repository;

@Repository
public class CountryDAO {

  private static final List<Country> COUNTRIES = new ArrayList<Country>();

  static {
    initData();
  }

  private static void initData() {
    Country vn = new Country(1L, "VN", "Vietnam");
    Country en = new Country(2L, "EN", "England");
    Country ru = new Country(3L, "VN", "Russia");

    COUNTRIES.add(en);
    COUNTRIES.add(vn);
    COUNTRIES.add(ru);
  }

  public List<Country> getCountries() {
    return COUNTRIES;
  }

  public Map<Long, String> getMapCountries() {
    Map<Long, String> map = new HashMap<Long, String>();
    for (Country c : COUNTRIES) {
      map.put(c.getCountryId(), c.getCountryName());
    }
    return map;
  }
}

 

Xem thêm các chuyên mục: