Cài đặt cURL trên Ubuntu

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Cài đặt cURL trên Ubuntu

cURL là một công cụ dòng lệnh (Command line tool) và bao gồm cả thư viện, nó hỗ trợ hầu hết các giao thức (protocol) giúp truyền tải (transfer) dữ liệu với cú pháp URL. Mặc định khi bạn cài đặt hệ điều hành Ubuntu chương trình này đã được cài đặt sẵn. Và bạn có thể kiểm tra nó bằng lệnh sau:
curl  --help
Nếu Ubuntu của bạn chưa được cài đặt cURL, bạn có thể cài đặt nó bằng cách thực thi các lệnh dưới đây:
sudo apt-get update

sudo apt-get install curl
Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra phiên bản của cURL:
curl --version
Nếu bạn muốn cài đặt cURL cho PHP, hãy thực thi thêm 2 lệnh sau:
sudo apt-get update

sudo apt-get install php-curl

2- Sử dụng cURL

Hướng dẫn chi tiết sử dụng cURL:
  • TODO Link!

Xem thêm các chuyên mục: