Hướng dẫn sử dụng JavaFX TextInputDialog

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- JavaFX TextInputDialog

TextInputDialog là một lớp con của lớp Dialog, nó được sử dụng để hiển thị và chờ đợi người dùng nhập vào một nội dung văn bản.
Đây là hình ảnh một TextInputDialog tiêu chuẩn:
Nếu bạn không sét đặt Header Text, Title, Content Text, và Text Input mặc định, thì hình ảnh dưới đây là một TextInputDialog mặc định:
** Code **
TextInputDialog dialog = new TextInputDialog("Tran");

dialog.setTitle("o7planning");
dialog.setHeaderText("Enter your name:");
dialog.setContentText("Name:");

Optional<String> result = dialog.showAndWait();

result.ifPresent(name -> {
  this.label.setText(name);
});
Sử dụng đoạn code sau, nếu bạn không muốn hiển thị vùng Header (Header region):
dialog.setHeaderText(null)

2- Ví dụ TextInputDialog

TextInputDialogExample.java
package org.o7planning.javafx.textinputdialog;

import java.util.Optional;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextInputDialog;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class TextInputDialogExample extends Application {

  private Label label;

  private void showInputTextDialog() {

    TextInputDialog dialog = new TextInputDialog("Tran");

    dialog.setTitle("o7planning");
    dialog.setHeaderText("Enter your name:");
    dialog.setContentText("Name:");

    Optional<String> result = dialog.showAndWait();

    result.ifPresent(name -> {
      this.label.setText(name);
    });
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    VBox root = new VBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(10);

    this.label = new Label();

    Button button = new Button("Enter your name");

    button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        showInputTextDialog();
      }
    });

    root.getChildren().addAll(button, label);

    Scene scene = new Scene(root, 450, 250);
    stage.setTitle("JavaFX TextInputDialog (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);

    stage.show();

  }

  public static void main(String args[]) {
    launch(args);
  }

}

Xem thêm các chuyên mục: