Các lệnh rẽ nhánh trong Python

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Các toán tử so sánh

Các toán tử so sánh thông dụng:
Toán tử Ý nghĩa Ví dụ
> Lớn hơn 5 > 4 là đúng (true)
< Nhỏ hơn 4 < 5 là đúng (true)
>= Lớn hơn hoặc bằng 4 >= 4 là đúng (true)
<= Nhỏ hơn hoặc bằng 3 <= 4 là đúng (true)
== Bằng nhau 1 == 1 là đúng (true)
!= Không bằng nhau  1 != 2 là đúng (true)
and  a > 4 and a < 10
or Hoặc  a == 1 or a == 4

2- Lệnh if-else

if là một câu lệnh kiểm tra một điều kiện gì đó trong Python. Chẳng hạn: Nếu a > b thì làm gì đó ....
Cú pháp:
if condition_1 :
  # Làm gì đó

elif condition_2 :
  # Làm gì đó

elif condition_N:
  # Làm gì đó

else :
  # Làm gì đó
 
Chương trình kiểm tra các điều kiện từ trên xuống dưới khi bắt gặp một điều kiện đúng khối lệnh tại đó sẽ được chạy, và chương trình không kiểm tra tiếp các điều kiện còn lại trong cấu trúc rẽ nhánh.
Ví dụ (if - else):
ifElseExample.py
option = 5


if option == 1:
  
  print("Hello")
  
else :
  
  print("Bye!")  
Ví dụ (if - elif - else):
ifElseExample2.py
print("Please enter your age: \n")
 
# Khai báo một biến inputStr, lưu trữ dòng text người dùng nhập vào từ bàn phím.
inputStr = input()
 
# Hàm int(..) chuyển một chuổi thành 1 số tự nhiên
age = int(inputStr)

 
# In ra tuổi của bạn
print("Your age: ", age)

 
# Kiểm tra nếu age nhỏ hơn 80 thì ...
if (age < 80) :

  print("You are pretty young")

 
# Ngược lại nếu tuổi nằm trong khoảng 80, 100 thì
elif (age >= 80 and age <= 100) :

  print("You are old")
 
# Ngược lại (Các trường hợp còn lại)
else :

  print("You are verry old")
Chạy ví dụ:

Xem thêm các chuyên mục: