Hướng dẫn cài đặt OpenSSH Server cho Ubuntu

Xem thêm các chuyên mục:

1- Cài đặt OpenSSH-Server

Trước hết bạn cần đăng nhập vào Ubuntu.
Thực thi lệnh:
sudo apt-get install openssh-server
Nhập vào password:
OpenSSH Server đang được cài đặt..
OpenSSH Server đã được cài đặt xong:

2- Cấu hình SSH

Bạn cần phải khởi động dịch vụ SSH (SSH Service), sử dụng lệnh sau:
sudo service ssh restart
SSH Service đã được khởi động:
Lúc này mọi thứ đã sẵn sàng bạn có thể sử dụng các công cụ như PuTTY để kết nối vào Ubuntu Server thông qua SSH.

Xem thêm các chuyên mục: