Hướng dẫn sử dụng Java SWT Spinner

Xem thêm các chuyên mục:

1- SWT Spinner

Trong SWT, Spinner cho phép người dùng lựa chọn các giá trị trong một tập các giá trị số. Thật đáng tiếc SWT Spinner không cho phép bạn lựa chọn các giá trị Object.

2- Ví dụ với Spinner

Ví dụ đơn giản dưới đây minh họa một Spinner với các giá trị số.
SpinnerDemo.java
package org.o7planning.swt.spinner;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.graphics.Font;
import org.eclipse.swt.layout.RowData;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.widgets.Spinner;

public class SpinnerDemo {

  public static void main(String[] args) {

    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT Spinner (o7planning.org)");

    RowLayout rowLayout = new RowLayout();
    rowLayout.marginLeft = 10;
    rowLayout.marginTop = 10;
    rowLayout.spacing = 15;
    shell.setLayout(rowLayout);

    // Label
    Label label = new Label(shell, SWT.NONE);
    label.setText("Select Level:");

    // Spinner
    final Spinner spinner = new Spinner(shell, SWT.BORDER);
    spinner.setMinimum(1);
    spinner.setMaximum(5);
    spinner.setSelection(3);

    Font font = new Font(display, "Courier", 20, SWT.NORMAL);
    spinner.setFont(font);

    // Label
    Label labelMsg = new Label(shell, SWT.NONE);
    labelMsg.setText("?");
    labelMsg.setLayoutData(new RowData(150, SWT.DEFAULT));

    spinner.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {

      @Override
      public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
        labelMsg.setText("You select: " + spinner.getSelection());
      }
    });

    shell.setSize(400, 250);
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }

}

Xem thêm các chuyên mục: