Hướng dẫn sử dụng JavaFX TextArea

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- JavaFX TextArea

JavaFX TextArea là một thành phần cho phép người dùng có thể nhập vào văn bản trên nhiều dòng, và có thể đọc được bởi ứng dụng.
// Tạo đối tượng TextArea
TextArea textArea = new TextArea();

// Set text
textArea.setText("Hello");

// Get text
String text= textArea.getText();

2- Ví dụ với TextArea

TextAreaDemo.java
package org.o7planning.javafx.textarea;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextArea;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class TextAreaDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

     

    VBox root = new VBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(5);
    
    root.getChildren().add(new Label("Enter message:"));

    TextArea textArea = new TextArea();
    root.getChildren().add(textArea);

    Scene scene = new Scene(root, 320, 150);

    primaryStage.setTitle("JavaFX TextArea (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

3- Nối và bôi đen văn bản (Appending & highlighting)

Với TextArea bạn có thể nối thêm các đoạn text vào phía cuối của văn bản hiện thời.
// Nối thêm đoạn text vào cuối văn bản hiện thời.

textArea.appendText("This is a text");
Và bôi đen một đoạn văn bản:
// Sau khi TextArea sẵn sàng, bôi đen một đoạn text.
Platform.runLater(new Runnable() {
  @Override
  public void run() {
    textArea.selectRange(6, 9);
  }
});
Xem ví dụ đầy đủ:
TextAreaDemo2.java
package org.o7planning.javafx.textarea;

import java.util.Date;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextArea;
import javafx.scene.input.MouseEvent;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class TextAreaDemo2 extends Application {

  private int i = 0;

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    VBox root = new VBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(5);

    // Label
    Label label = new Label("Enter message:");

    // TextArea
    TextArea textArea = new TextArea();
    textArea.setText("Hello\nHow Are You?\n");

    textArea.setStyle("-fx-highlight-fill: lightgray; -fx-highlight-text-fill: firebrick; -fx-font-size: 12px;");
 
    // Sau khi TextArea sẵn sàng, bôi đen một đoạn text.
    Platform.runLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        textArea.selectRange(6, 9);
      }
    });
 
    // Chứa các button.
    HBox buttonBar = new HBox();

 
    // Button để nối text.
    Button buttonAppend = new Button("Append Text");
 
    // Sự kiện có hành động với Button.
    buttonAppend.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        i++;
        textArea.appendText(i + " : " + new Date().toString());
        textArea.appendText("\n");
      }
    });

    Button buttonSelectText = new Button("Select Text");
 
    // Sự kiện có hành động với Button.
    buttonSelectText.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
 
        // Vị trí con trỏ
        int from = textArea.getCaretPosition();
        int to = textArea.getLength() / 2;
        textArea.selectRange(from, to);
      }

    });

    buttonBar.getChildren().addAll(buttonAppend, buttonSelectText);

    root.getChildren().addAll(label, textArea, buttonBar);

    Scene scene = new Scene(root, 320, 150);

    primaryStage.setTitle("JavaFX TextArea (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

Xem thêm các chuyên mục: