Hướng dẫn sử dụng JavaFX PasswordField

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- JavaFX PasswordField

JavaFX PasswordField là một thành phần giao diện người dùng cho phép người dùng nhập vào mật khẩu, nội dung của nó có thể đọc được bởi ứng dụng. PasswordField không hiển thị các ký tự mà người dùng nhập vào, thay vào đó nó hiển thị dấu hoa thị tương ứng với mỗi ký tự nhập vào.

2- Ví dụ với PasswordField

PasswordFieldDemo.java
package org.o7planning.javafx.passwordfield;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.PasswordField;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class PasswordFieldDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    PasswordField passwordField = new PasswordField();
    Button button = new Button("Show Password");
    Label label = new Label("?");

    button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        String password = passwordField.getText();
        label.setText(password);
      }
    });

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setVgap(5);
    root.setHgap(5);

    root.getChildren().addAll(label, passwordField, button);

    Scene scene = new Scene(root, 320, 150);

    primaryStage.setTitle("JavaFX PasswordField (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

Xem thêm các chuyên mục: