Hướng dẫn sử dụng JavaFX ChoiceBox

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- JavaFX ChoiceBox

2- Ví dụ ChoiceBox

ChoiceBoxDemo.java
package org.o7planning.javafx.choicebox;

import org.o7planning.javafx.model.Language;

import javafx.application.Application;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.ChoiceBox;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class ChoiceBoxDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    Language vietnamese = new Language("vi", "Vietnamese");
    Language english = new Language("en", "English");
    Language russian = new Language("ru", "Russian");

    FlowPane root = new FlowPane();

    Label label = new Label("Select Language:");

    ObservableList<Language> languages //
        = FXCollections.observableArrayList(vietnamese, english, russian);

    ChoiceBox<Language> choiceBox = new ChoiceBox<Language>(languages);

    root.setPadding(new Insets(10));

    root.getChildren().addAll(label, choiceBox);
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setHgap(10);

    primaryStage.setTitle("ChoiceBox (o7planning.org)");
    Scene scene = new Scene(root, 400, 300);
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}
Language.java
package org.o7planning.javafx.model;

public class Language {

  private String code;
  private String name;
  private String greeting;

  public Language() {

  }

  public Language(String code, String name) {
    this.code = code;
    this.name = name;
  }

  public Language(String code, String name, String greeting) {
    this.code = code;
    this.name = name;
    this.greeting = greeting;
  }

  public String getCode() {
    return code;
  }

  public void setCode(String code) {
    this.code = code;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGreeting() {
    return greeting;
  }

  public void setGreeting(String greeting) {
    this.greeting = greeting;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.name;
  }

}
Chạy ví dụ:

ChoiceBox & Separator:

Bạn cũng có thể thêm Separator để ngăn cách các phần tử của ChoiceBox.
ChoiceBoxSeparatorDemo.java
package org.o7planning.javafx.choicebox;

import org.o7planning.javafx.model.Language;

import javafx.application.Application;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.ChoiceBox;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.Separator;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class ChoiceBoxSeparatorDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    Language vietnamese = new Language("vi", "Vietnamese");
    Language english = new Language("en", "English");
    Language russian = new Language("ru", "Russian");
    Separator separator = new Separator();

    FlowPane root = new FlowPane();

    Label label = new Label("Select Language:");

    ObservableList<?> languages //
        = FXCollections.observableArrayList(vietnamese, separator, english, russian);
    
    ChoiceBox<?> choiceBox = new ChoiceBox<>(languages);

    root.setPadding(new Insets(10));

    root.getChildren().addAll(label, choiceBox);
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setHgap(10);

    primaryStage.setTitle("ChoiceBox (o7planning.org)");
    Scene scene = new Scene(root, 400, 300);
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

3- ChoiceBox và sự kiện

// Thay đổi Index
choiceBox.getSelectionModel()
      .selectedIndexProperty()
      .addListener(ChangeListener<? super Number>);

// Thay đổi Item   
choiceBox.getSelectionModel()
      .selectedItemProperty()
      .addListener(ChangeListener<? super T>);
ChoiceBoxEventDemo.java
package org.o7planning.javafx.choicebox;

import org.o7planning.javafx.model.Language;

import javafx.application.Application;
import javafx.beans.value.ChangeListener;
import javafx.beans.value.ObservableValue;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.ChoiceBox;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class ChoiceBoxEventDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    Language vietnamese = new Language("vi", "Vietnamese", "Xin Chào");
    Language english = new Language("en", "English", "Hello");
    Language russian = new Language("ru", "Russian", "привет");

    FlowPane root = new FlowPane();

    Label label = new Label("Select Language:");
    Label greetingLabel = new Label("");

    ObservableList<Language> languages //
        = FXCollections.observableArrayList(vietnamese, english, russian);

    ChoiceBox<Language> choiceBox = new ChoiceBox<Language>(languages);

    ChangeListener<Language> changeListener = new ChangeListener<Language>() {

      @Override
      public void changed(ObservableValue<? extends Language> observable, //
          Language oldValue, Language newValue) {
        if (newValue != null) {
          greetingLabel.setText(newValue.getGreeting());
        }
      }
    };
    // Sự kiện khi thay đổi Item trên ChoiceBox
    choiceBox.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener(changeListener);

    root.setPadding(new Insets(10));

    root.getChildren().addAll(label, choiceBox, greetingLabel);
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setHgap(10);

    primaryStage.setTitle("ChoiceBox (o7planning.org)");
    Scene scene = new Scene(root, 400, 300);
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

Xem thêm các chuyên mục: