Upload và download file lưu trữ trên ổ cứng với Java Servlet

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Update file và lưu trữ vào ổ cứng

Trong bài học này tôi hướng dẫn bạn upload file và lưu trữ trên ổ cứng. Ví dụ này sử dụng Servlet API >= 3.0
Chú ý: Bạn có thể xem một hướng dẫn tương tự upload và download file từ Database sử dụng Servlet tại:

2- Ví dụ Upload file

Ví dụ upload các file và lưu trữ trên một thư mục của ổ cứng.
UploadFileServlet.java
package org.o7planning.servletexamples;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.servlet.RequestDispatcher;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.MultipartConfig;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.Part;

@WebServlet("/uploadFile")
@MultipartConfig(fileSizeThreshold = 1024 * 1024 * 2, // 2MB
    maxFileSize = 1024 * 1024 * 10, // 10MB
    maxRequestSize = 1024 * 1024 * 50) // 50MB
public class UploadFileServlet extends HttpServlet {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  public static final String SAVE_DIRECTORY = "uploadDir";

  public UploadFileServlet() {
    super();
  }

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {

    RequestDispatcher dispatcher = request.getServletContext().getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsps/uploadFile.jsp");

    dispatcher.forward(request, response);
  }

  @Override
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    try {
      String description = request.getParameter("description");
      System.out.println("Description: " + description);

 
      // Đường dẫn tuyệt đối tới thư mục gốc của web app.
      String appPath = request.getServletContext().getRealPath("");
      appPath = appPath.replace('\\', '/');

 
      // Thư mục để save file tải lên.
      String fullSavePath = null;
      if (appPath.endsWith("/")) {
        fullSavePath = appPath + SAVE_DIRECTORY;
      } else {
        fullSavePath = appPath + "/" + SAVE_DIRECTORY;
      }

 
      // Tạo thư mục nếu nó không tồn tại.
      File fileSaveDir = new File(fullSavePath);
      if (!fileSaveDir.exists()) {
        fileSaveDir.mkdir();
      }
 
      // Danh mục các phần đã upload lên (Có thể là nhiều file).
      for (Part part : request.getParts()) {
        String fileName = extractFileName(part);
        if (fileName != null && fileName.length() > 0) {
          String filePath = fullSavePath + File.separator + fileName;
          System.out.println("Write attachment to file: " + filePath);
 
          // Ghi vào file.
          part.write(filePath);
        }
      }
 
      // Upload thành công.
      response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/uploadFileResults");
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      request.setAttribute("errorMessage", "Error: " + e.getMessage());
      RequestDispatcher dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsps/uploadFile.jsp");
      dispatcher.forward(request, response);
    }
  }

  private String extractFileName(Part part) {
    // form-data; name="file"; filename="C:\file1.zip"
    // form-data; name="file"; filename="C:\Note\file2.zip"
    String contentDisp = part.getHeader("content-disposition");
    String[] items = contentDisp.split(";");
    for (String s : items) {
      if (s.trim().startsWith("filename")) {
        // C:\file1.zip
        // C:\Note\file2.zip
        String clientFileName = s.substring(s.indexOf("=") + 2, s.length() - 1);
        clientFileName = clientFileName.replace("\\", "/");
        int i = clientFileName.lastIndexOf('/');
        // file1.zip
        // file2.zip
        return clientFileName.substring(i + 1);
      }
    }
    return null;
  }

}
UploadFileResultsServlet.java
package org.o7planning.servletexamples;

import java.io.IOException;

import javax.servlet.RequestDispatcher;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

@WebServlet("/uploadFileResults")
public class UploadFileResultsServlet extends HttpServlet {
  private static final long serialVersionUID = 1L;


  public UploadFileResultsServlet() {
    super();
  }

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {

    RequestDispatcher dispatcher
      = request.getServletContext().getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsps/uploadFileResults.jsp");

    dispatcher.forward(request, response);
  }

}
/WEB-INF/jsps/uploadFile.jsp
<!DOCTYPE >
<html>
<head>
<title>Upload files</title>
</head>
<body>

  <div style="padding:5px; color:red;font-style:italic;">
    ${errorMessage}
  </div>
  
  <h2>Upload Files</h2>

  <form method="post" action="${pageContext.request.contextPath}/uploadFile"
    enctype="multipart/form-data">
    
    Select file to upload:
    <br />
    <input type="file" name="file" />
    <br />
    <input type="file" name="file" />
    <br />
    Description:
    <br />
    <input type="text" name="description" size="100" />
    <br />
    <br />
    <input type="submit" value="Upload" />
  </form>
  
</body>
</html>
/WEB-INF/jsps/uploadFileResults.jsp
<!DOCTYPE >
<html>
<head>
<title>Upload files</title>
</head>
<body>

  <h3>Upload has been done successfully!</h3>
  <a href="${pageContext.request.contextPath}/uploadFile">Continue Upload</a>
   
  
</body>
</html>
Chạy ứng dụng:

Xem thêm các chuyên mục: