Hướng dẫn sử dụng JavaFX ToggleButton

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- JavaFX ToggleButton

ToggleButton là một Button có 2 trạng thái, được lựa chọn hoặc không được lựa chọn.
Các ToggleButton có thể được đặt trong một nhóm (Toggle Group), các ToggleButton trong cùng một nhóm tại một thời điểm chỉ có nhiều nhất 1 Button được chọn, nếu một Button được chọn, các button khác trong nhóm sẽ bị mất lựa chọn (deselected).

2- Ví dụ ToggleButton

ToggleButtonDemo.java
package org.o7planning.javafx.togglebutton;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.ToggleButton;
import javafx.scene.control.ToggleGroup;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.stage.Stage;

public class ToggleButtonDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    // Hbox layout
    HBox root = new HBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(5);
 
    // Giới tính
    root.getChildren().add(new Label("Your gender:"));

    // Creating a ToggleGroup
    // Tạo ToggleGroup
    ToggleGroup group = new ToggleGroup();

    // Creating new Toggle buttons.
    ToggleButton maleButton = new ToggleButton("Male");
    ToggleButton femaleButton = new ToggleButton("Female");
 
    // Set đặt nhóm.
    // Trong một nhóm, nhiều nhất chỉ có 1 button được chọn.
    maleButton.setToggleGroup(group);
    femaleButton.setToggleGroup(group);

    maleButton.setUserData("I am a Male");
    femaleButton.setUserData("I am a Female");

    maleButton.setSelected(true);

    root.getChildren().addAll(maleButton, femaleButton);

    Scene scene = new Scene(root, 450, 300);

    stage.setTitle("ToggleButton (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

Xem thêm các chuyên mục: