Các hướng dẫn lập trình Android
Các tài liệu hướng dẫn

Các bài hướng dẫn chi tiết

 1. Bắt đầu với Android cần những gì?
 2. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Android Studio
 3. Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tăng tốc phần cứng Intel® HAXM
 4. Cấu hình Android Emulator trên Android Studio
 5. Hướng dẫn lập trình Android cho người mới bắt đầu - Hello Android
 6. Hướng dẫn lập trình Android cho người mới bắt đầu - Các ví dụ cơ bản
 7. Sử dụng các tài sản ảnh và biểu tượng của Android Studio
 8. Hướng dẫn sử dụng Android Device File Explorer
 9. Bật tính năng USB Debugging trên thiết bị Android
 10. Thiết lập SD Card cho Android Emulator
 11. Làm sao biết số số điện thoại của Android Emulator và thay đổi nó
 12. Làm sao thêm thư viện bên ngoài vào dự án Android trong Android Studio?
 13. Làm sao loại bỏ các quyền đã cho phép trên ứng dụng Android
 14. Làm sao loại bỏ các ứng dụng ra khỏi Android Emulator?
 15. Hướng dẫn sử dụng Android UI Layouts
 16. Hướng dẫn sử dụng Android LinearLayout
 17. Hướng dẫn sử dụng Android TableLayout
 18. Hướng dẫn sử dụng Android FrameLayout
 19. Hướng dẫn sử dụng Android Checkbox
 20. Hướng dẫn sử dụng Android RadioGroup và RadioButton
 21. Hướng dẫn sử dụng Android Chip và ChipGroup
 22. Ví dụ với ChipGroup và các Chip Entry
 23. Hướng dẫn sử dụng Android Toast
 24. Tạo một Android Toast tùy biến
 25. Hướng dẫn sử dụng Android SnackBar
 26. Hướng dẫn sử dụng Android TextClock
 27. Tạo một File Chooser đơn giản trong Android
 28. Tạo một File Finder Dialog đơn giản trong Android
 29. Hướng dẫn sử dụng Android AutoCompleteTextView và MultiAutoCompleteTextView
 30. Hướng dẫn sử dụng Android ImageView
 31. Hướng dẫn sử dụng Android ImageSwitcher
 32. Hướng dẫn sử dụng Android ScrollView và HorizontalScrollView
 33. Hướng dẫn sử dụng Android WebView
 34. Hướng dẫn sử dụng Android SeekBar
 35. Hướng dẫn sử dụng Android Dialog
 36. Hướng dẫn sử dụng Android AlertDialog
 37. Hướng dẫn sử dụng Android CharacterPickerDialog
 38. Hướng dẫn sử dụng Android DialogFragment
 39. Hướng dẫn sử dụng Android DatePicker
 40. Hướng dẫn sử dụng Android TimePicker
 41. Hướng dẫn sử dụng Android TimePickerDialog
 42. Hướng dẫn sử dụng Android DatePickerDialog
 43. Hướng dẫn sử dụng Android OptionMenu
 44. Hướng dẫn sử dụng Android ContextMenu
 45. Hướng dẫn sử dụng Android PopupMenu
 46. Hướng dẫn sử dụng Android Fragment
 47. Hướng dẫn sử dụng Android ListView
 48. Android ListView với Checkbox sử dụng ArrayAdapter
 49. Hướng dẫn sử dụng Android GridView
 50. Hướng dẫn sử dụng Android CardView
 51. Hướng dẫn sử dụng Android StackView
 52. Hướng dẫn sử dụng Android Camera
 53. Hướng dẫn sử dụng Android MediaPlayer
 54. Hướng dẫn sử dụng Android VideoView
 55. Phát hiệu ứng âm thanh trong Android với SoundPool
 56. Hướng dẫn lập trình mạng trong Android - Android Networking
 57. Hướng dẫn xử lý JSON trong Android
 58. Lưu trữ dữ liệu trên thiết bị với Android SharedPreferences
 59. Hướng dẫn lập trình Android với bộ lưu trữ trong (Internal Storage)
 60. Hướng dẫn lập trình Android với bộ lưu trữ ngoài (External Storage)
 61. Hướng dẫn sử dụng Intent trong Android
 62. Ví dụ về một Android Intent tường minh, gọi một Intent khác
 63. Ví dụ về Android Intent không tường minh, mở một URL, gửi một email
 64. Hướng dẫn sử dụng Service trong Android
 65. Hướng dẫn sử dụng thông báo trong Android - Android Notification
 66. Hướng dẫn lập trình Android với Database SQLite
 67. Hướng dẫn sử dụng Google Maps Android API
 68. Hướng dẫn chuyển văn bản thành lời nói trong Android
 69. Hướng dẫn sử dụng Android AsyncTask
 70. Hướng dẫn sử dụng Android AsyncTaskLoader
 71. Lấy số điện thoại trong Android sử dụng TelephonyManager
 72. Hướng dẫn sử dụng Android SMS
 73. Hướng dẫn sử dụng Android Phone Call
 74. Hướng dẫn sử dụng Android Wifi Scanning
 75. Hướng dẫn lập trình Android Game 2D cho người mới bắt đầu
Các hướng dẫn lập trình Android
Các ví dụ nhỏ

Đây là danh sách các ví dụ nhỏ, bạn nên xem các hướng dẫn đầy đủ ở trên trước khi xem các ví dụ.

 1. No examples
Có thể bạn quan tâm
Bạn đang tìm kiếm một khóa học trực tuyến?

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.