Lập trình Android
Các tài liệu hướng dẫn

Các bài hướng dẫn chi tiết

 1. Bắt đầu với Android cần những gì?
 2. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Android Studio
 3. Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tăng tốc phần cứng Intel® HAXM
 4. Cấu hình Android Emulator trên Android Studio
 5. Hướng dẫn lập trình Android cho người mới bắt đầu - Hello Android
 6. Hướng dẫn lập trình Android cho người mới bắt đầu - Các ví dụ cơ bản
 7. Hướng dẫn sử dụng trình giám sát thiết bị Android (Android Device Monitor)
 8. Hướng dẫn sử dụng Android Device File Explorer
 9. Bật tính năng USB Debugging trên thiết bị Android
 10. Làm sao thêm thư viện bên ngoài vào dự án Android trong Android Studio?
 11. Làm sao loại bỏ các quyền đã cho phép trên ứng dụng Android
 12. Hướng dẫn sử dụng Android UI Layouts
 13. Hướng dẫn sử dụng Android RadioGroup & RadioButton
 14. Hướng dẫn sử dụng Android AutoCompleteTextView & MultiAutoCompleteTextView
 15. Hướng dẫn sử dụng Android ImageView
 16. Hướng dẫn sử dụng Android ImageSwitcher
 17. Hướng dẫn sử dụng Android WebView
 18. Hướng dẫn sử dụng Android SeekBar
 19. Hướng dẫn sử dụng Android Fragment
 20. Hướng dẫn sử dụng Android ListView
 21. Hướng dẫn sử dụng Android GridView
 22. Hướng dẫn sử dụng Android StackView
 23. Hướng dẫn sử dụng Android Camera
 24. Hướng dẫn sử dụng Android MediaPlayer và VideoView
 25. Phát hiệu ứng âm thanh trong Android với SoundPool
 26. Hướng dẫn lập trình mạng trong Android - Android Networking
 27. Hướng dẫn xử lý JSON trong Android
 28. Lưu trữ dữ liệu trên thiết bị với Android SharedPreferences
 29. Hướng dẫn lập trình Android với bộ lưu trữ trong (Internal Storage)
 30. Hướng dẫn lập trình Android với bộ lưu trữ ngoài (External Storage)
 31. Hướng dẫn sử dụng Intent trong Android
 32. Hướng dẫn sử dụng Service trong Android
 33. Hướng dẫn sử dụng thông báo trong Android - Android Notification
 34. Hướng dẫn lập trình Android với Database SQLite
 35. Hướng dẫn sử dụng Google Maps Android API
 36. Hướng dẫn chuyển văn bản thành lời nói trong Android
 37. Hướng dẫn lập trình Android Game 2D cho người mới bắt đầu
 38. Android ListView với Checkbox sử dụng ArrayAdapter
Lập trình Android
Các ví dụ nhỏ

Đây là danh sách các ví dụ nhỏ, bạn nên xem các hướng dẫn đầy đủ ở trên trước khi xem các ví dụ.

 1. No examples
Có thể bạn quan tâm
Bạn đang tìm kiếm một khóa học trực tuyến?

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.