Ví dụ mã hóa và giải mã trong Java sử dụng Apache Base64 (Base64 encode/decode)

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Ví dụ Encode và Decode

Một ví dụ sử dụng thư viện Apache Axis để mã hóa (encode) và giải mã (decode) một đoạn văn bản:
Thư viện Apache Axis, bạn có thể download tại:
Nếu bạn sử dụng Maven:
* pom.xml *
<!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.axis/axis -->
<dependency>
  <groupId>org.apache.axis</groupId>
  <artifactId>axis</artifactId>
  <version>1.4</version>
</dependency>
EncodeDecodeExample.java
package org.o7planning.example.encode;

import java.io.UnsupportedEncodingException;

import org.apache.axis.encoding.Base64;

public class EncodeDecodeExample {

  // Mã hóa một đoạn text
  // Encode
  public static String encodeString(String text)
      throws UnsupportedEncodingException {
    byte[] bytes = text.getBytes("UTF-8");
    String encodeString = Base64.encode(bytes);
    return encodeString;
  }

  // Giải mã hóa một đoạn text (Đã mã hóa trước đó).
  // Decode
  public static String decodeString(String encodeText)
      throws UnsupportedEncodingException {
    byte[] decodeBytes = Base64.decode(encodeText);
    String str = new String(decodeBytes, "UTF-8");
    return str;
  }
 
 
  public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException {
    String text = "Example Vietnamese text - Tiếng Việt";
   
    System.out.println("Text before encode: "+ text);
   
    String encodeText = encodeString(text);
    System.out.println("Encode text: "+ encodeText);
   
    String decodeText = decodeString(encodeText);
    System.out.println("Decode text: "+ decodeText);    
  }

}
Kết quả chạy ví dụ:

Xem thêm các chuyên mục: