Hướng dẫn sử dụng Android WebView

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Android WebView là gì?

 • TODO: Chém gió thêm ở đây.

2- Ví dụ với Android WebView

Tạo một project có tên AndroidWebView:
Ứng dụng của bạn sẽ kết nối với internet, vì vậy bạn cần phải cấu hình cho phép điều này trong AndroidManifest.xml, thêm vào:
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
Nội dung đầy đủ của AndroidManifest.xml:
AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="org.o7planning.androidwebview">

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

 
Giao diện ứng dụng:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

  <EditText
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/editText_addressBar"
    android:hint="Enter URL"
    android:focusable="true"
    android:textColorHighlight="#ff7eff15"
    android:textColorHint="#ffff25e6"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignRight="@+id/webView"
    android:layout_alignEnd="@+id/webView" />

  <Button
    style="?android:attr/buttonStyleSmall"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Static Content"
    android:id="@+id/button_static"
    android:layout_below="@+id/editText_addressBar"
    android:layout_toLeftOf="@+id/button_go"
    android:layout_toStartOf="@+id/button_go" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Go"
    android:id="@+id/button_go"
    android:layout_below="@+id/editText_addressBar"
    android:layout_alignRight="@+id/webView"
    android:layout_alignEnd="@+id/webView" />

  <WebView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/webView"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_below="@+id/button_go" />

</RelativeLayout>
MyWebViewClient.java
package org.o7planning.androidwebview;

import android.graphics.Bitmap;
import android.util.Log;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;
import android.widget.EditText;


public class MyWebViewClient extends WebViewClient {

  private EditText addressBar;

  public MyWebViewClient(EditText addressBar) {
    this.addressBar= addressBar;
  }

 
  // Khi bạn click vào link bên trong trình duyệt (Webview)
  @Override
  public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
    Log.i("MyLog","Click on any interlink on webview that time you got url :-" + url);
    addressBar.setText(url);
    return super.shouldOverrideUrlLoading(view, url);
  }

 
  // Khi trang bắt đầu được tải
  @Override
  public void onPageStarted(WebView view, String url, Bitmap favicon) {
    super.onPageStarted(view, url, favicon);
    Log.i("MyLog", "Your current url when webpage loading.." + url);
  }

 
  // Khi trang tải xong
  @Override
  public void onPageFinished(WebView view, String url) {
    Log.i("MyLog", "Your current url when webpage loading.. finish" + url);
    super.onPageFinished(view, url);
  }

  @Override
  public void onLoadResource(WebView view, String url) {
    super.onLoadResource(view, url);
  }

}
MainActivity.java
package org.o7planning.androidwebview;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.webkit.WebView;

import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {


  private EditText addressBar;

  private WebView webView;
  private Button buttonGo;
  private Button buttonStatic;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    buttonGo =(Button)findViewById(R.id.button_go);
    buttonStatic =(Button)findViewById(R.id.button_static);

    addressBar =(EditText)findViewById(R.id.editText_addressBar);
    webView =(WebView)findViewById(R.id.webView);

 
    // Tùy biến WebViewClient để điều khiển các sự kiện trên WebView
    webView.setWebViewClient(new MyWebViewClient(addressBar));

    buttonGo.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        goUrl();
      }
    });

    buttonStatic.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        showStaticContent();
      }
    });
  }

  private void goUrl() {
    String url = addressBar.getText().toString().trim();
    if(url.isEmpty()) {
      Toast.makeText(this,"Please enter url",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }
    webView.getSettings().setLoadsImagesAutomatically(true);
    webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
    webView.setScrollBarStyle(View.SCROLLBARS_INSIDE_OVERLAY);
    webView.loadUrl(url);
  }


  private void showStaticContent() {
    String staticContent="<h2>Select web page</h2>"
        + "<ul><li><a href='http://eclipse.org'>Eclipse</a></li>"
        +"<li><a href='http://google.com'>Google</a></li></ul>";
    webView.loadData(staticContent, "text/html", "UTF-8");
  }

}
Chạy ứng dụng:

Xem thêm các chuyên mục: