Hướng dẫn sử dụng Android AutoCompleteTextView & MultiAutoCompleteTextView

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- AutoCompleteTextView & MultiAutoCompleteTextView

 • TODO: Chém gió thêm.

2- Ví dụ với AutoCompleteTextView và MultiAutoCompleteTextView

Tạo một project có tên AndroidAutoCompleteTextView:
Giao diện ứng dụng:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>


<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Full name"
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <EditText
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_marginTop="20dp">
    <requestFocus />
  </EditText>

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Country"
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_below="@+id/editText"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <AutoCompleteTextView
    android:id="@+id/autoCompleteTextView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"

    android:layout_below="@+id/textView2"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignRight="@+id/editText"
    android:layout_alignEnd="@+id/editText"
    android:layout_marginTop="20dp"/>

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Programming languges"
    android:id="@+id/textView3"
    android:layout_below="@+id/autoCompleteTextView"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="20dp" />

  <MultiAutoCompleteTextView
    android:id="@+id/multiAutoCompleteTextView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:layout_below="@+id/textView3"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignRight="@+id/autoCompleteTextView"
    android:layout_alignEnd="@+id/autoCompleteTextView"
    android:layout_marginTop="20dp" />

  <Button
    style="?android:attr/buttonStyleSmall"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Submit"
    android:id="@+id/button"
    android:layout_below="@+id/multiAutoCompleteTextView"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="31dp" />

</RelativeLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.androidautocompletetextview;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.AutoCompleteTextView;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.MultiAutoCompleteTextView;
import android.widget.Toast;


public class MainActivity extends Activity {

 private EditText textFullname;
 private AutoCompleteTextView textCountry;
 private MultiAutoCompleteTextView textProgrammingLanguage;

 private Button buttonSubmit;

 private String[] countries = {"Vietnam","England","Canada", "France","Australia"};

 private String[] languages={"Java ","CSharp","Visual Basic","Swift","C/C++"};

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);

   textFullname = (EditText) findViewById(R.id.editText);
   textCountry =(AutoCompleteTextView)findViewById(R.id.autoCompleteTextView);
   textProgrammingLanguage =(MultiAutoCompleteTextView)findViewById(R.id.multiAutoCompleteTextView);
   buttonSubmit= (Button) findViewById(R.id.button);

   ArrayAdapter adapterCountries = new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,countries);

   textCountry.setAdapter(adapterCountries);


   // Sét đặt số ký tự nhỏ nhất, để cửa sổ gợi ý hiển thị
   textCountry.setThreshold(1);

   ArrayAdapter adapterLanguages = new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,languages);

   textProgrammingLanguage.setAdapter(adapterLanguages);

   textProgrammingLanguage.setThreshold(1);

 
   // Các đoạn text ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.
   textProgrammingLanguage.setTokenizer(new MultiAutoCompleteTextView.CommaTokenizer());

   buttonSubmit.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){

     @Override
     public void onClick(View v) {
       submitForm();
     }
   });
 }

 private void submitForm() {
   String text="Fullname: "+ this.textFullname.getText().toString()
       +"\nCountry: "+ this.textCountry.getText().toString()
       +"\nLanguages: "+ this.textProgrammingLanguage.getText().toString();

   Toast.makeText(this, text,Toast.LENGTH_LONG).show();

 }

}
Chạy ứng dụng:

Xem thêm các chuyên mục: