Hướng dẫn sử dụng Android StackView

Xem thêm các chuyên mục:

1- Android StackView là gì?

Hình ảnh dưới đây là một minh họa về StackView:
Một ví dụ về StackView mà bạn có thể xem trong tài liệu này:
 • TODO - Cần viết chém gió thêm ở đây. (Viết sau).

2- Ví dụ với Android StackView

Tạo một project có tên AndroidStackView:
Bạn cần một vài ảnh tham gia vào ví dụ:
image1.png
image2.png
image3.png
image4.png
image5.png
Copy các file ảnh trên vào thư mục drawable của project.
Thêm file layout để thiết kế layout cho StackItem:
Thiết kế giao diện cho StackItem:
stack_item.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@drawable/image1"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="TextView"
    android:textColor="@android:color/holo_blue_dark"
    android:textStyle="bold"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal" />

</LinearLayout>
Giao diện ứng dụng:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Stack View"
    android:layout_marginTop="31dp"
    android:textColor="#336633"
    android:textSize="20sp"
    android:textStyle="bold"
    android:layout_gravity="center"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:id="@+id/textView" />

  <StackView
    android:id="@+id/stackView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="234dp"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_marginLeft="0dp"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_marginTop="88dp">
  </StackView>

  <Button
    style="?android:attr/buttonStyleSmall"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Previous"
    android:id="@+id/button_previous"
    android:layout_below="@+id/stackView"
    android:layout_alignRight="@+id/textView"
    android:layout_alignEnd="@+id/textView"
    android:layout_marginRight="44dp"
    android:layout_marginEnd="44dp"
    android:layout_marginTop="31dp" />

  <Button
    style="?android:attr/buttonStyleSmall"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Next"
    android:id="@+id/button_next"
    android:layout_alignTop="@+id/button_previous"
    android:layout_alignLeft="@+id/textView"
    android:layout_alignStart="@+id/textView"
    android:layout_marginLeft="57dp"
    android:layout_marginStart="57dp" />

</RelativeLayout>
StackItem.java
package org.o7planning.androidstackview;

public class StackItem {

  private String itemText;

  // "image1","image2",..
  private String imageName;

  public StackItem(String text, String imageName) {
    this.imageName = imageName;
    this.itemText = text;
  }

  public String getImageName() {
    return imageName;
  }


  public String getItemText() {
    return itemText;
  }

}
StackAdapter.java
package org.o7planning.androidstackview;

import android.content.Context;
import android.graphics.Color;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import java.util.List;

public class StackAdapter extends ArrayAdapter<StackItem> {

  private List<StackItem> items;
  private Context context;

  public StackAdapter(Context context, int textViewResourceId,
            List<StackItem> objects) {
    super(context, textViewResourceId, objects);
    this.items = objects;
    this.context = context;
  }

  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    View itemView = convertView;
    if (itemView == null) {
      LayoutInflater layoutInflater = (LayoutInflater) context
          .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
      itemView = layoutInflater.inflate(R.layout.stack_item, null);
    }
    StackItem stackItem = items.get(position);
    if (stackItem != null) {
      // TextView định nghĩa trên stack_item.xml
      TextView textView = (TextView) itemView.findViewById(R.id.textView);
      // ImageView định nghĩa trên stack_item.xml
      ImageView imageView = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.imageView);


      if (textView != null) {
        textView.setText(stackItem.getItemText());

        // "image1", "image2",..
        String imageName= stackItem.getImageName();

        int resId= this.getDrawableResIdByName(imageName);

        imageView.setImageResource(resId);
        imageView.setBackgroundColor(Color.rgb(211,204,188));
      }

    }
    return itemView;
  }

 
  // Tìm ID của Image ứng với tên của ảnh (Trong thư mục drawable).
  public int getDrawableResIdByName(String resName) {
    String pkgName = context.getPackageName();
 
    // Trả về 0 nếu không tìm thấy.
    int resID = context.getResources().getIdentifier(resName, "drawable", pkgName);
    Log.i("MyLog", "Res Name: " + resName + "==> Res ID = " + resID);
    return resID;
  }

}
MainActivity.java
package org.o7planning.androidstackview;

import android.app.Activity;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.StackView;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends Activity {

  private StackView stackView;
  private Button buttonPrevious;
  private Button buttonNext;

  private final String[] IMAGE_NAMES= {"image1","image2", "image3", "image4","image5"};

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.stackView = (StackView) findViewById(R.id.stackView);
    this.buttonNext =(Button) findViewById(R.id.button_next);
    this.buttonPrevious= (Button) findViewById(R.id.button_previous);

    List<StackItem> items = new ArrayList<StackItem>();

    for(String imageName: IMAGE_NAMES) {
      items.add(new StackItem(imageName+".png", imageName));
    }

    StackAdapter adapt = new StackAdapter(this, R.layout.stack_item, items);
    stackView.setAdapter(adapt);
    stackView.setHorizontalScrollBarEnabled(true);
    stackView.setBackgroundColor(Color.rgb(230, 255, 255));

    buttonNext.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        stackView.showNext();
      }
    });

    buttonPrevious.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){

      @Override
      public void onClick(View v) {
        stackView.showPrevious();
      }
    });
  }


}
Chạy ứng dụng:

Xem thêm các chuyên mục: