Hướng dẫn sử dụng Android ImageSwitcher

Xem thêm các chuyên mục:

1- Tổng quan về ImageSwitcher

Đây là hình ảnh một ứng dụng sử dụng ImageSwitcher:
 • TODO: Viết chém gió thêm.

2- Ví dụ với Android ImageSwitcher

Tạo project có tên AndroidImageSwitcher:
Bạn cần một vài ảnh tham gia vào trong ví dụ:
image1.png
image2.png
image3.png
Copy các ảnh trên vào thư mục drawable.
Giao diện ứng dụng:
main_actvity.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity">

  <ImageSwitcher
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="250dp"
    android:id="@+id/imageSwitcher"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <Button
    style="?android:attr/buttonStyleSmall"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Previous"
    android:id="@+id/button_previous"
    android:layout_marginLeft="94dp"
    android:layout_marginStart="94dp"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <Button
    style="?android:attr/buttonStyleSmall"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Next"
    android:id="@+id/button_next"
    android:layout_alignTop="@+id/button_previous"
    android:layout_toRightOf="@+id/button_previous"
    android:layout_toEndOf="@+id/button_previous" />
  
</RelativeLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.androidimageswitcher;

import android.app.ActionBar.LayoutParams;
import android.app.Activity;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.animation.Animation;
import android.view.animation.AnimationUtils;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageSwitcher;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Toast;
import android.widget.ViewSwitcher.ViewFactory;

public class MainActivity extends Activity {

  private ImageSwitcher imageSwitcher;
  private Button buttonPrevious;
  private Button buttonNext;

  private final String[] imageNames={"image1", "image2", "image3"};
  private int currentIndex;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.activity_main);

    buttonPrevious = (Button) findViewById(R.id.button_previous);
    buttonNext = (Button) findViewById(R.id.button_next);

    imageSwitcher = (ImageSwitcher) findViewById(R.id.imageSwitcher);

    // Hoạt hình khi chuyển sang ảnh khác.
    Animation out= AnimationUtils.loadAnimation(this, android.R.anim.fade_out);
    Animation in= AnimationUtils.loadAnimation(this, android.R.anim.fade_in);

    // Sét đặt hiệu ứng hoạt hình khi chuyển ảnh.
    imageSwitcher.setInAnimation(in);
    imageSwitcher.setOutAnimation(out);

    //
    imageSwitcher.setFactory(new ViewFactory() {

      // Trả về View để hiển thị ảnh.
      // (Thông thường sử dung ImageView).
      @Override
      public View makeView() {
        ImageView imageView = new ImageView(getApplicationContext());

        imageView.setBackgroundColor(Color.LTGRAY);
        imageView.setScaleType(ImageView.ScaleType.CENTER);

        ImageSwitcher.LayoutParams params= new ImageSwitcher.LayoutParams(
            LayoutParams.MATCH_PARENT, LayoutParams.MATCH_PARENT);
        imageView.setLayoutParams(params);
        return imageView;
      }
    });

    this.currentIndex=0;
    this.showImage(this.currentIndex);

    buttonPrevious.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        previousImage();
      }
    });

    buttonNext.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        nextImage();
      }
    });
  }


  private void previousImage() {
    if(currentIndex > 0) {
      currentIndex--;
    }else {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "No Previous Image", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }
    this.showImage(currentIndex);
  }

  private void nextImage() {
    if(currentIndex < this.imageNames.length-1) {
      currentIndex++;
    }else {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "No Next Image", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }
    this.showImage(currentIndex);
  }


  private void showImage(int imgIndex) {
    String imageName= this.imageNames[imgIndex];

    int resId= getDrawableResIdByName(imageName);
    if(resId!= 0) {
      this.imageSwitcher.setImageResource(resId);
    }
  }
 
  // Tìm ID của Image ứng với tên của ảnh (Trong thư mục mipmap).
  public int getDrawableResIdByName(String resName) {
    String pkgName = this.getPackageName();
 
    // Trả về 0 nếu không tìm thấy.
    int resID = this.getResources().getIdentifier(resName , "drawable", pkgName);
    Log.i("MyLog", "Res Name: " + resName + "==> Res ID = " + resID);
    return resID;
  }

}
Chạy ứng dụng:

Xem thêm các chuyên mục: