Làm sao loại bỏ các quyền đã cho phép trên ứng dụng Android

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Vấn đề

Tôi đặt ra một tình huống, bạn tạo ra một ứng dụng Android, chẳng hạn một ứng dụng nhỏ sử dụng Camera để ghi hình. Với Android API < 23, bạn cần phải cấu hình cho phép sử dụng Camera trong AndroidManifest.xml.
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
Với Android API >= 23 bạn cần phải hỏi người dùng bằng cách sử dụng code:
public static final int REQUEST_CAMERA_PERMISSION= 100;

// .....

private void askCameraPermission()  {

  if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {


    int cameraPermission = this.checkSelfPermission(Manifest.permission.CAMERA);
    if (cameraPermission != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ) {


      this.requestPermissions(
          new String[]{Manifest.permission.CAMERA },
          REQUEST_CAMERA_PERMISSION
      );
    }
  } 
}
Trong lần đầu tiên người dùng sử dụng ứng dụng (Với Android API >= 23), một dialog sẽ hiển thị để hỏi người dùng cho phép, giống như hình minh họa dưới đây:
Khi người dùng đã cho phép các quyền (permissions) mà ứng dụng đòi hỏi trong lần sử dụng ứng dụng lần trước, dialog đó sẽ không hiển thị để hỏi lại người dùng trong các lần sử dụng ứng dụng lần tiếp theo.

Tuy nhiên nếu bạn là đang lập trình ứng dụng này, đôi khi bạn cần loại bỏ các quyền (permissions) đã cho phép trước đó để test lại ứng dụng của bạn, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo.

2- Loại bỏ các quyền đã cho phép trên Android

Vào mục Settings:
Vào mục Apps:
Chọn ứng dụng của bạn:
Chọn mục Permissions:
Hủy bỏ quyền đã cấp cho ứng dụng:
Chạy lại ứng dụng của bạn, dialog sẽ hiển thị lên hỏi lại người dùng cho phép ứng dụng sử dụng Camera.

Xem thêm các chuyên mục: