Hướng dẫn sử dụng Android ImageView

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- ImageView là gì?

ImageView là một view sử dụng để hiển thị ảnh, mà nguồn ảnh có thể là một file ảnh trên ứng dụng, trên thiết bị hoặc từ URL.

2- Hiển thị ảnh từ nguồn ảnh

Tạo một project có tên AndroidImageView.
Bạn cần một vài ảnh tham gia vào ví dụ:
 • triceratops_1.jpg
 • triceratops_2.jpg
Copy các ảnh trên paste vào thư mục drawable của project.
Giao diện của ứng dụng:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="org.o7planning.androidimageview.MainActivity"
  android:orientation="vertical">


  <ImageView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="250dp"
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <Button
    style="?android:attr/buttonStyleSmall"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Show Image 1"
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_below="@+id/imageView"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginLeft="38dp"
    android:layout_marginStart="38dp"
    android:layout_marginTop="40dp" />

  <Button
    style="?android:attr/buttonStyleSmall"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Show Image 2"
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_alignTop="@+id/button1"
    android:layout_toRightOf="@+id/button1"
    android:layout_toEndOf="@+id/button1" />
  
</RelativeLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.androidimageview;

import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;

import java.net.URL;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {


  private ImageView imageView;
  private Button button1;
  private Button button2;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.imageView = (ImageView) this.findViewById(R.id.imageView);

    this.button1 = (Button) this.findViewById(R.id.button1);
    this.button2 = (Button) this.findViewById(R.id.button2);

    this.button1.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        showImage1();
      }
    });

    this.button2.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        showImage2();
      }
    });
  }


  private void showImage1() {
     this.imageView.setImageResource(R.drawable.triceratops_1);
  }

  private void showImage2() {
    this.imageView.setImageResource(R.drawable.triceratops_2);
  }

}
Chạy ví dụ:

3- Hiển thị ảnh từ URL

Bạn cũng có thể hiển thị ảnh từ một URL lên ImageView. Nguyên tắc là bạn cần phải download file ảnh về từ URL và sau đó hiển thị nó lên ImageView:
URL url = new URL(imageUrl);
HttpURLConnection httpConn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

httpConn.connect();
int resCode = httpConn.getResponseCode();

if (resCode == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
 InputStream in = httpConn.getInputStream();
 Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(in);

 this.imageView.setImageBitmap(bitmap);
}
Việc lấy các nguồn dữ liệu từ URL liên quan tới lập trình mạng trong Android, bạn có thể tìm thấy vị dụ hiển thị ảnh từ một URL lên ImageView trong tài liệu hướng dẫn lập trình mạng Android tại đây:

4- Hiển thị file ảnh

Bạn cũng có thể hiển thị một file ảnh nằm trên thiết bị lên ImageView, chẳng hạn file ảnh nằm trong thẻ nhớ. Trước hết bạn cần phải cấp quyền đọc ghi dữ liệu trên thiết bị:

Thêm đoạn cấu hình sau vào AndroidManifest.xml:
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
File imgFile = new File("/sdcard/Images/mypicture.png");

if(imgFile.exists()) {

  Bitmap myBitmap = BitmapFactory.decodeFile(imgFile.getAbsolutePath());

  this.imageView.setImageBitmap(myBitmap);

}
 • TODO

Xem thêm các chuyên mục: