Hướng dẫn sử dụng Android SeekBar

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- SeekBar là gì?

Một SeekBar là một lớp mở rộng từ ProgressBar nó có thêm một cái cần gạt. Người dùng có thể chạm vào cần gạt và kéo sang trái hoặc phải để thiết lập giá trị của tiến trình (progress) hoặc sử dụng các phím mũi tên để di chuyển cần gạt. Bạn cũng có thể chạm vào thanh bên trái hoặc bên phải cần gạt để di chuyển nó, mặc dù không được khuyến khích.
Dưới đây là một số mẫu SeekBar:

2- Ví dụ SeekBar

Tạo mới một project có tên SeekBarDemo.
Thiết kế giao diện ứng dụng:
 • SLIDER:
Giao diện ứng dụng:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="org.o7planning.seekbardemo.MainActivity">

  <SeekBar
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/seekBar"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:max="100"
    android:progress="15"
    android:indeterminate="false" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:text="Medium Text"
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_below="@+id/seekBar"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="35dp"
    android:layout_alignRight="@+id/seekBar"
    android:layout_alignEnd="@+id/seekBar"
    android:gravity="center" />

  <Button
    style="?android:attr/buttonStyleSmall"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text=">>"
    android:id="@+id/button_increase"
    android:layout_marginTop="69dp"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_toRightOf="@+id/button_decrease"
    android:layout_toEndOf="@+id/button_decrease" />

  <Button
    style="?android:attr/buttonStyleSmall"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="&lt;&lt;"
    android:id="@+id/button_decrease"
    android:layout_marginLeft="116dp"
    android:layout_marginStart="116dp"
    android:layout_alignTop="@+id/button_increase"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />

</RelativeLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.seekbardemo;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

 private SeekBar seekBar;
 private TextView textView;
 private Button buttonDecrease;
 private Button buttonIncrease;

 private static int DELTA_VALUE = 5;

 private static final String LOGTAG = "SeekBarDemo";


 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);

   //
   this.seekBar = (SeekBar) findViewById(R.id.seekBar );
   this.textView = (TextView) findViewById(R.id.textView);


   this.buttonDecrease= (Button) findViewById(R.id.button_decrease);
   this.buttonIncrease= (Button) findViewById(R.id.button_increase);


   this.textView.setText("Progress: " + seekBar.getProgress() + "/" + seekBar.getMax());
   //
   this.seekBar.setOnSeekBarChangeListener(new SeekBar.OnSeekBarChangeListener() {
     int progress = 0;

     // Khi giá trị progress thay đổi.
     @Override
     public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progressValue, boolean fromUser) {
       progress = progressValue;
       textView.setText("Progress: " + progressValue + "/" + seekBar.getMax());
       Log.i(LOGTAG, "Changing seekbar's progress");
       Toast.makeText(getApplicationContext(), "Changing seekbar's progress", Toast.LENGTH_SHORT).show();
     }

     // Khi người dùng bắt đầu cử chỉ kéo thanh gạt.
     @Override
     public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
       Log.i(LOGTAG, "Started tracking seekbar");
       Toast.makeText(getApplicationContext(), "Started tracking seekbar", Toast.LENGTH_SHORT).show();
     }

     // Khi người dùng kết thúc cử chỉ kéo thanh gạt.
     @Override
     public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
       textView.setText("Progress: " + progress + "/" + seekBar.getMax());
       Log.i(LOGTAG, "Stopped tracking seekbar");
       Toast.makeText(getApplicationContext(), "Stopped tracking seekbar", Toast.LENGTH_SHORT).show();

     }
   });

   this.buttonDecrease.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

     @Override
     public void onClick(View v) {
       decreateProgress();
     }
   });

   this.buttonIncrease.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

     @Override
     public void onClick(View v) {
       increateProgress();
     }
   });
 }


  private void decreateProgress() {
    int progress= this.seekBar.getProgress();
    if(progress - DELTA_VALUE < 0) {
      this.seekBar.setProgress(0);
    }else {
      this.seekBar.setProgress(progress - DELTA_VALUE);
    }
   
  }

  private void increateProgress() {
    int progress= this.seekBar.getProgress();
    if(progress + DELTA_VALUE > this.seekBar.getMax()) {
      this.seekBar.setProgress(0);
    }else {
      this.seekBar.setProgress(progress + DELTA_VALUE);
    }
   
  }

}
Chạy ứng dụng của bạn:

3- Tùy biến SeekBar

 • TODO

Xem thêm các chuyên mục: