Hướng dẫn sử dụng Android RadioGroup & RadioButton

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- RadioButton & RadioGroup

RadioButton là một view trong Android, nó thường được sử dụng với RadioGroup. Trong đó RadioGroup là một bộ chứa (container) nó có thể chứa các RadioButton, khi bạn check chọn một radio button trong một nhóm, tất cả các radio button khác trong nhóm sẽ bị mất lựa chọn (deselect).

Dưới đây là hình ảnh các RadioButton được nhóm lại trong các nhóm khác nhau.
RadioGroup có thể sắp xếp các RadioButton theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

2- Ví dụ với RadioGroup & RadioButtons

Tạo một project có tên AndroidRadioDemo.
 • Thiết kế giao diện ứng dụng (Xem SLIDER):

Giao diện ứng dụng:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="org.o7planning.androidradiodemo.MainActivity">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:text="Game Settings"
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:text="Game character"
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="39dp" />

  <RadioGroup
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp"
    android:layout_below="@+id/textView2"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="38dp"
    android:id="@+id/radioGroup_character">

    <RadioButton
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Male"
      android:id="@+id/radioButton_male"
      android:checked="true" />

    <RadioButton
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Female"
      android:id="@+id/radioButton_female"
      android:checked="false" />
  </RadioGroup>

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:text="Difficulty Level"
    android:id="@+id/textView3"
    android:layout_below="@+id/radioGroup_character"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="10dp" />

  <RadioGroup
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_below="@+id/textView3"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="15dp"
    android:orientation="horizontal"
    android:id="@+id/radioGroup_diffLevel">

    <RadioButton
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Easy"
      android:id="@+id/radioButton_easy"
      android:checked="false" />

    <RadioButton
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Medium"
      android:id="@+id/radioButton_medium"
      android:checked="true" />

    <RadioButton
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Hard"
      android:id="@+id/radioButton_hard"
      android:checked="false" />
  </RadioGroup>

  <Button
    style="?android:attr/buttonStyleSmall"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Save"
    android:id="@+id/button_save"
    android:layout_below="@+id/radioGroup_diffLevel"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="41dp" />

</RelativeLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.androidradiodemo;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.CompoundButton;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private RadioGroup radioGroupCharacter;
  private RadioButton radioButtonMale;
  private RadioButton radioButtonFemale;

  private RadioGroup radioGroupDiffLevel;

  private Button buttonSave;


  private String LOGTAG = "AndroidRadioDemo";  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    //
    this.radioGroupCharacter= (RadioGroup) this.findViewById(R.id.radioGroup_character);
    this.radioButtonMale = (RadioButton) this.findViewById(R.id.radioButton_male);
    this.radioButtonFemale = (RadioButton)this.findViewById(R.id.radioButton_female);

    this.radioGroupDiffLevel= (RadioGroup) this.findViewById(R.id.radioGroup_diffLevel);

    this.buttonSave= (Button) this.findViewById(R.id.button_save);

 
    // Đăng ký sự kiện khi RadioGroup_diffLevel có thay đổi.
    this.radioGroupDiffLevel.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
        doOnDifficultyLevelChanged(group, checkedId);
      }
    });

 
    // Khi radio button "Male" có thay đổi.
    this.radioButtonMale.setOnCheckedChangeListener(new RadioButton.OnCheckedChangeListener() {

      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
        doOnGameCharacterChanged(buttonView,isChecked);
      }
    });

 
    // Khi radio button "Male" có thay đổi.
    this.radioButtonFemale.setOnCheckedChangeListener(new RadioButton.OnCheckedChangeListener() {

      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
        doOnGameCharacterChanged(buttonView,isChecked);
      }
    });

  
    // Khi button "Save" bị nhấn.
    this.buttonSave.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        doSave();
      }
    });
  }

  // Khi radio group "Difficulty Level" có thay đổi.
  private void doOnDifficultyLevelChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
    int checkedRadioId = group.getCheckedRadioButtonId();

    if(checkedRadioId== R.id.radioButton_easy) {
      Toast.makeText(this,"You choose the level of difficulty: Easy",Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else if(checkedRadioId== R.id.radioButton_medium ) {
      Toast.makeText(this,"You choose the level of difficulty: Medium",Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else if(checkedRadioId== R.id.radioButton_hard) {
      Toast.makeText(this,"You choose the level of difficulty: Hard",Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }

 
  // Khi radio button có thay đổi.
  private void doOnGameCharacterChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
    RadioButton radio =(RadioButton) buttonView;

    Log.i(LOGTAG, "RadioButton "+ radio.getText()+" : "+ isChecked);
  }

 
  // Khi button "Save" bị nhấn.
  private void doSave() {
    int difficultyLevel = this.radioGroupDiffLevel.getCheckedRadioButtonId();
    int gameCharacter = this.radioGroupCharacter.getCheckedRadioButtonId();

    RadioButton radioButtonDiffLevel = (RadioButton) this.findViewById(difficultyLevel);
    RadioButton radioButtonGameCharacter = (RadioButton) this.findViewById(gameCharacter);

    String message ="Difficulty Level: "+ radioButtonDiffLevel.getText()
          +", Game Character: " + radioButtonGameCharacter.getText() ;

    Toast.makeText(this,message,Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
}
Chạy ứng dụng:

Xem thêm các chuyên mục: