Phân tích XML trong Oracle PL/SQL

Xem thêm các chuyên mục:

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Oracle 9i (10g,11g, 12c)

2- XML Parse API

Oracle cung cấp 2 API cơ bản để phân tích (parse) XML:
  • DOM (Document Object Model)
  • XSLT & XPath

3- Các nguồn dữ liệu XML (XML Data Sources)

Bạn có thể phân tích một tài liệu XML với nguồn dữ liệu từ:
  1. Nguồn dữ liệu XML là một file.
  2. Nguồn dữ liệu là văn bản (varchar2,..)
  3. Nguồn dữ liệu là CLOB

4- Phân tích XML từ nguồn TEXT hoặc CLOB

Ví dụ phân tích một tài liệu XML đơn giản (Nguồn văn bản):
Parse_Xml_Example
Create Or Replace Procedure Parse_Xml_Example As
 p              Dbms_Xmlparser.Parser;
 v_Doc          Dbms_Xmldom.Domdocument;
 v_Root_Element Dbms_Xmldom.Domelement;
 v_Child_Nodes  Dbms_Xmldom.Domnodelist;
 v_Child_Node   Dbms_Xmldom.Domnode;
 v_Text_Node    Dbms_Xmldom.Domnode;
 v_Emp_Nodes    Dbms_Xmldom.Domnodelist;
 v_Emp_Node     Dbms_Xmldom.Domnode;
 ---
 v_Xml_Data Varchar2(4000);
 v_Deptno   Varchar2(30);
 v_Dname    Varchar2(100);
 v_Location Varchar2(255);
 v_Empno    Varchar2(30);
 v_Ename    Varchar2(100);
 v_Job      Varchar2(100);
 v_Hiredate Date;
 v_Mrg      Number;
 v_Sal      Number;
 --
 v_Attr_Nodes     Dbms_Xmldom.Domnamednodemap;
 v_Attr_Node      Dbms_Xmldom.Domnode;
 v_Attribute_Name Varchar2(50);
 v_Node_Name      Varchar2(50);
 v_Node_Value     Varchar2(100);
Begin
 -- Text không chứa <?xml version="1.0"?>
 v_Xml_Data := '<department deptno="10" dname="ACCOUNTING" location="NEW YORK">
                 <employee empno="7782" ename="CLARK">
                    <job>MANAGER</job>
                    <mrg>7839</mrg>
                    <hiredate>6/9/1981</hiredate>
                    <sal>2450.00</sal>
                 </employee>
                 <employee empno="7839" ename="KING">
                    <job>PRESIDENT</job>
                    <mrg></mrg>
                    <hiredate>11/17/1981</hiredate>
                    <sal>5000.00</sal>
                 </employee>
                 <employee empno="7934" ename="MILLER">
                    <job>CLERK</job>
                    <mrg>7782</mrg>
                    <hiredate>1/23/1982</hiredate>
                    <sal>1300.00</sal>
                 </employee>
              </department>';
 -- Tạo một bộ phân tích XML
 p := Dbms_Xmlparser.Newparser;
 Dbms_Xmlparser.Setvalidationmode(p
                                 ,False);
 -- Parse XML into DOM object                      
 Dbms_Xmlparser.Parsebuffer(p
                           ,v_Xml_Data);
 -- Lấy ra đối tượng Dbms_xmldom.Domdocument
 -- (Phần tử mô tả toàn bộ tài liệu)                    
 v_Doc := Dbms_Xmlparser.Getdocument(p);
 -- Phần tử gốc của tài liệu (<department>)
 v_Root_Element := Dbms_Xmldom.Getdocumentelement(v_Doc);
 -- Lấy giá trị của các thuộc tính
 v_Deptno   := Dbms_Xmldom.Getattribute(v_Root_Element
                                       ,'deptno');
 v_Dname    := Dbms_Xmldom.Getattribute(v_Root_Element
                                       ,'dname');
 v_Location := Dbms_Xmldom.Getattribute(v_Root_Element
                                       ,'location');
 ---------                              
 Dbms_Output.Put_Line('v_Deptno=' || v_Deptno);
 Dbms_Output.Put_Line('v_Dname=' || v_Dname);
 Dbms_Output.Put_Line('v_Location=' || v_Location);
 --------                              
 -- Danh sách các Node "employee" của v_Root_Element (Dbms_xmldom.Domnodelist)
 v_Emp_Nodes := Dbms_Xmldom.Getelementsbytagname(v_Root_Element
                                                ,'employee');
 For j In 0 .. Dbms_Xmldom.Getlength(v_Emp_Nodes) Loop
    v_Emp_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Emp_Nodes
                                  ,j);
    -- Attribute List (Dbms_xmldom.Domnamednodemap)                              
    v_Attr_Nodes := Dbms_Xmldom.Getattributes(v_Emp_Node);
    --
    If (Dbms_Xmldom.Isnull(v_Attr_Nodes) = False) Then
       For i In 0 .. Dbms_Xmldom.Getlength(v_Attr_Nodes) - 1 Loop
          v_Attr_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Attr_Nodes
                                         ,i);
          v_Node_Name := Dbms_Xmldom.Getnodename(v_Attr_Node);
          --
          If v_Node_Name = 'empno' Then
             v_Empno := Dbms_Xmldom.Getnodevalue(v_Attr_Node);
          Elsif v_Node_Name = 'ename' Then
             v_Ename := Dbms_Xmldom.Getnodevalue(v_Attr_Node);
          End If;
       End Loop;
       Dbms_Output.Put_Line('v_Empno=' || v_Empno);
       Dbms_Output.Put_Line('v_Ename=' || v_Ename);
    End If;
    ----
    -- Child nodes of employee node.
    --
    v_Child_Nodes := Dbms_Xmldom.Getchildnodes(v_Emp_Node);
    --
    For i In 0 .. Dbms_Xmldom.Getlength(v_Child_Nodes) - 1 Loop
       -- <job>,<mrg>,<hiredate>,<sal>
       v_Child_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Child_Nodes
                                       ,i);
       v_Node_Name  := Dbms_Xmldom.Getnodename(v_Child_Node);
       v_Text_Node  := Dbms_Xmldom.Getfirstchild(v_Child_Node);
      
       v_Node_Value := Dbms_Xmldom.Getnodevalue(v_Text_Node);
       --
       If v_Node_Name = 'job' Then
          v_Job := v_Node_Value;
       Elsif v_Node_Name = 'mrg' Then
          v_Mrg := To_Number(v_Node_Value);
       Elsif v_Node_Name = 'hiredate' Then
          v_Hiredate := To_Date(v_Node_Value
                               ,'MM/dd/yyyy');
       Elsif v_Node_Name = 'sal' Then
          v_Sal := To_Number(v_Node_Value);
       End If;
    End Loop;
    --
    Dbms_Output.Put_Line('v_Job=' || v_Job);
    Dbms_Output.Put_Line('v_Mrg=' || v_Mrg);
    Dbms_Output.Put_Line('v_Hiredate=' || v_Hiredate);
    Dbms_Output.Put_Line('v_Sal=' || v_Sal);
 End Loop;
End;
Chạy thủ tục:
begin
 -- Call the procedure
 parse_xml_example;
end;
Bạn cũng có thể phân tích XML từ nguồn CLOB.
Declare
  p               Dbms_Xmlparser.Parser;
  v_Xml_Clob      Clob;
  v_Doc           Dbms_Xmldom.Domdocument;
  v_Root_Element  Dbms_Xmldom.Domelement;
  v_Child_Nodes   Dbms_Xmldom.Domnodelist;
  v_Greeting_Node Dbms_Xmldom.Domnode;
  v_Text_Node     Dbms_Xmldom.Domnode;
  v_Text          Varchar2(100);
Begin
  -- Một dữ liệu CLOB (Có thể từ cột CLOB của bảng).
  v_Xml_Clob := '<data><greeting>Hello</greeting></data>';
 
  -- Tạo một bộ phân tích XML
  p := Dbms_Xmlparser.Newparser;
 
  -- Phân tích dữ liệu XML thành các đối tượng DOM.                          
  Dbms_Xmlparser.Parseclob(p
                          ,v_Xml_Clob);
  -- Lấy ra đối tượng Dbms_xmldom.Domdocument
  -- (Phần tử mô tả toàn bộ tài liệu)                    
  v_Doc := Dbms_Xmlparser.Getdocument(p);
 
  -- Phần tử gốc của tài liệu (<data>)
  v_Root_Element := Dbms_Xmldom.Getdocumentelement(v_Doc);
 
  -- Danh sách các node con 'greeting'.
  v_Child_Nodes := Dbms_Xmldom.Getchildrenbytagname(v_Root_Element
                                                   ,'greeting');
 
  -- Phần từ đầu tiên trong danh sách.
  v_Greeting_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Child_Nodes
                                     ,0);
  v_Text_Node     := Dbms_Xmldom.Getfirstchild(v_Greeting_Node);
  -- Hello
  v_Text := Dbms_Xmldom.Getnodevalue(v_Text_Node);
  --
  Dbms_Output.Put_Line('Greeting:' || v_Text);
End;

5- Phân tích file XML

Trước hết bạn cần tạo ra một thư mục ảo, và gán quyền truy cập vào file trên thư mục đó.
-- Tạo ra một thư mục ảo (Thư mục DBA)

Create Directory MY_XML_DIR as 'C:/TEMP';

-- Gán quyền đọc và ghi trên thư mục này cho user scott.

Grant Read,Write on Directory MY_XML_DIR to scott;
Ví dụ dưới đây phân tích một file xml:
C:/TEMP/company.xml
<company id="111" companyName="Microsoft">
<websites>
  <website>http://microsoft.com</website>
  <website>http://msn.com</website>
  <website>http://hotmail.com</website>
</websites>
<address>
  <street>1 Microsoft Way</street>
  <city>Redmond</city>
</address>
</company>
Parse_Xml_File_Example
Create Or Replace Procedure Parse_Xml_File_Example As
  v_Bfile    Bfile;
  v_Xml_Clob Clob;
  ---
  p              Dbms_Xmlparser.Parser;
  v_Doc          Dbms_Xmldom.Domdocument;
  v_Root_Element Dbms_Xmldom.Domelement;
  v_Child_Nodes  Dbms_Xmldom.Domnodelist;
  v_Child_Node   Dbms_Xmldom.Domnode;
  v_Text_Node    Dbms_Xmldom.Domnode;
  v_Text         Varchar2(100);
  ----
  v_Dest_Offset  Integer := 1;
  v_Src_Offset   Integer := 1;
  v_Lang_Context Number := Dbms_Lob.Default_Lang_Ctx;
  v_Warning      Integer;
  --
  v_Value Varchar2(255);
Begin
 
  -- Đối tượng đại diện cho file XML.
  v_Bfile := Bfilename('MY_XML_DIR'
                      ,'company.xml');
 
  -- Tạo dữ liệu CLOB rỗng
  Dbms_Lob.Createtemporary(v_Xml_Clob
                          ,Cache => False);
 
  -- Mở file XML                          
  Dbms_Lob.Open(v_Bfile
               ,Dbms_Lob.Lob_Readonly);
 
  -- Tải dữ liệu trong file vào v_Clob.
  Dbms_Lob.Loadclobfromfile(v_Xml_Clob -- Dest_Lob IN OUT  
                           ,v_Bfile -- Src_Lob In  
                           ,Dbms_Lob.Getlength(v_Bfile) -- Amount In  
                           ,v_Dest_Offset -- Dest_Offset IN OUT
                           ,v_Src_Offset -- Src_Offset In Out
                           ,Dbms_Lob.Default_Csid -- Bfile_Csid In  
                           ,v_Lang_Context -- Lang_Context In Out
                           ,v_Warning -- Warning OUT  
                            );
 
  -- Sau khi đọc xong, đóng lại.
  Dbms_Lob.Close(v_Bfile);
  --
 
  -- Tạo một bộ phân tích XML
  p := Dbms_Xmlparser.Newparser;
  --
  
  -- Phân tích dữ liệu XML thành các đối tượng DOM.                          
  Dbms_Xmlparser.Parseclob(p
                          ,v_Xml_Clob);
 
  -- Lấy ra đối tượng Dbms_xmldom.Domdocument
  -- (Phần tử mô tả toàn bộ tài liệu)                    
  v_Doc := Dbms_Xmlparser.Getdocument(p);
 
  -- Phần tử gốc của tài liệu (<company>)
  v_Root_Element := Dbms_Xmldom.Getdocumentelement(v_Doc);
  --
  v_Value := Dbms_Xmldom.Getattribute(v_Root_Element
                                     ,'id');
  Dbms_Output.Put_Line('id=' || v_Value);
  v_Value := Dbms_Xmldom.Getattribute(v_Root_Element
                                     ,'companyName');
  Dbms_Output.Put_Line('companyName=' || v_Value);
  --- return Dbms_Xmldom.Domnodelist
  v_Child_Nodes := Dbms_Xmldom.Getchildrenbytagname(v_Root_Element
                                                   ,'*');
  For i In 0 .. Dbms_Xmldom.Getlength(v_Child_Nodes) - 1 Loop
     v_Child_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Child_Nodes
                                     ,i);
     --
     If Dbms_Xmldom.Getnodename(v_Child_Node) = 'websites' Then
        Dbms_Output.Put_Line('Found websites');
        -- ...
     Elsif Dbms_Xmldom.Getnodename(v_Child_Node) = 'address' Then
        Dbms_Output.Put_Line('Found address');
        -- ...
     End If;
  End Loop;
Exception
  When Others Then
     Dbms_Output.Put_Line(Sqlerrm);
     Dbms_Lob.Freetemporary(v_Xml_Clob);
     Dbms_Xmlparser.Freeparser(p);
     Dbms_Xmldom.Freedocument(v_Doc);
End;
Chạy thủ tục:
begin
  -- Call the procedure
  parse_xml_file_example;
end;

6- Phân tích XML sử dụng Dbms_Xslprocessor

Oracle Cung cấp cho bạn package Dbms_Xslprocessor giúp bạn truy cập vào dữ liệu XML nhanh chóng và dễ dàng hơn . Hãy xem ví dụ sau:
Declare
   v_Xml_Clob Clob;
   ---
   p                Dbms_Xmlparser.Parser;
   v_Doc            Dbms_Xmldom.Domdocument;
   v_Root_Element   Dbms_Xmldom.Domelement;
   v_Child_Nodes    Dbms_Xmldom.Domnodelist;
   v_Current_Node   Dbms_Xmldom.Domnode;
   v_Websites_Nodes Dbms_Xmldom.Domnodelist;
   --
   v_Id           Number;
   v_Company_Name Varchar2(255);
   v_Street       Varchar2(255);
   v_City         Varchar2(50);
   v_Note         Varchar2(255);
Begin
   v_Xml_Clob := '<companies xmlns:my-ns="http://somedomain.com/abc">
                    <company id="111" companyName="Microsoft">
                       <websites>
                          <website>http://microsoft.com</website>
                          <website>http://msn.com</website>
                          <website>http://hotmail.com</website>
                       </websites>
                       <address>
                          <street>1 Microsoft Way</street>
                          <city>Redmond</city>
                       </address>
                       <my-ns:note>Microsoft Note</my-ns:note>
                    </company>
                    <company id="100" companyName="Apple">
                       <websites>
                          <website>http://applet.com</website>
                       </websites>
                       <address>
                          <street>1 Infinite Loop</street>
                          <city>Cupertino</city>
                       </address>
                       <my-ns:note>Apple Note</my-ns:note>
                    </company>
                 </companies>';
   --
   -- Tạo một bộ phân tích XML
   p := Dbms_Xmlparser.Newparser;
   -- 
   -- Phân tích dữ liệu XML thành các đối tượng DOM.                          
   Dbms_Xmlparser.Parseclob(p
                           ,v_Xml_Clob);
   -- Lấy ra đối tượng Dbms_xmldom.Domdocument
   -- (Phần tử mô tả toàn bộ tài liệu)                    
   v_Doc := Dbms_Xmlparser.Getdocument(p);
   -- Phần tử gốc của tài liệu (<companies>)
   v_Root_Element := Dbms_Xmldom.Getdocumentelement(v_Doc);
   --- return Dbms_Xmldom.Domnodelist
   v_Child_Nodes := Dbms_Xmldom.Getchildrenbytagname(v_Root_Element
                                                    ,'*');
   For i In 0 .. Dbms_Xmldom.Getlength(v_Child_Nodes) - 1 Loop
      -- <company> Node.
      v_Current_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Child_Nodes
                                        ,i);
      Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
                               ,'@id'
                               ,v_Id -- OUT
                                );
      Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
                               ,'@companyName'
                               ,v_Company_Name -- OUT
                                );
      Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
                               ,'address/street/text()'
                               ,v_Street -- OUT
                                );
      Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
                               ,'address/city/text()'
                               ,v_City -- OUT
                                );
                             
      -- Với trường hợp element có namespace
      -- Cần phải thêm tham số thứ 4.                     
      Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
                               ,'my-ns:note/text()'
                               ,v_Note -- OUT
                               ,'xmlns:my-ns=http://somedomain.com/abc');
      Dbms_Output.Put_Line('v_Id=' || v_Id);
      Dbms_Output.Put_Line('v_company_Name=' || v_Company_Name);
      Dbms_Output.Put_Line(' - v_street=' || v_Street);
      Dbms_Output.Put_Line(' - v_city=' || v_City);
      Dbms_Output.Put_Line(' - v_Note=' || v_Note);
 
      -- Lựa chọn các Node phù hợp với đường dẫn.
      -- return Dbms_Xmldom.Domnodelist
      v_Websites_Nodes := Dbms_Xslprocessor.Selectnodes(v_Current_Node
                                                       ,'websites/website');
      For j In 0 .. Dbms_Xmldom.Getlength(v_Websites_Nodes) - 1 Loop
         v_Current_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Websites_Nodes
                                           ,j);
         Dbms_Output.Put_Line(' - website=' ||
                              Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
                                                       ,'text()'));
      End Loop;
   End Loop;
Exception
   When Others Then
      Dbms_Output.Put_Line(Sqlerrm);
      Dbms_Lob.Freetemporary(v_Xml_Clob);
      Dbms_Xmlparser.Freeparser(p);
      Dbms_Xmldom.Freedocument(v_Doc);
End;
Chạy ví dụ:
Nếu phần tử (element) của bạn có sử dụng namespace:
<companies xmlns:my-ns="http://somedomain.com/abc">

    <company id="111" companyName="Microsoft">

       .....

       <my-ns:note>Microsoft Note</my-ns:note>

    </company>

    ....

 </companies>
Bạn cần phải thêm tham số chỉ định namespace:
Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
                       ,'my-ns:note/text()'
                       ,v_Note -- OUT
                       ,'xmlns:my-ns=http://somedomain.com/abc');
Ngược lại bạn sẽ nhận được lỗi:
ORA-31011: XML parsing failed
ORA-19202: Error occurred in XML processing
LPX-00601: Invalid token in: 'my-ns:note/text()'

Xem thêm các chuyên mục: