Tài liệu mẫu

Xem thêm các chuyên mục:

1- Sử dụng code

Đây là một file code Java
HelloWorld.java
public class HelloWorld {

  public static void main(String[] args) {
    // Prints "Hello, World" to the terminal window.
    System.out.println("Hello, World");
  }

}
Đây là file jsp:
hello.jsp
<html>
 <head>
  <title>Sample Application JSP Page</title>
 </head>

 <body bgcolor=white>

 <table border="0" cellpadding="10">
  <tr>
   <td align=center>
    <img src="images/springsource.png">
   </td>
   <td>
     <h1>Sample Application JSP Page</h1>
   </td>
  </tr>
 </table>

 <br />
 <p>This is the output of a JSP page that is part of the HelloWorld application.</p>

 <%= new String("Hello!") %>

 </body>
</html>

2- Sử dụng ảnh

Copy và Paste trực tiếp ảnh lên ImageEditor.

3- Sử dụng blockquote

Chú ý:

4- Tạo Slider

Đây là hình ảnh một Slider, nó được tạo từ nhóm các ảnh liên tiếp nhau.

Xem thêm các chuyên mục: