Cài đặt công cụ phát triển C/C++ vào Eclipse

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Eclipse 4.7 OXYGEN

2- CDT là gì?

CDT (C/C++ Development Tooling) là một plugin sử dụng để cài đặt vào Eclipse IDE giúp bạn có thể lập trình các ứng dụng C/C++ trên Eclipse.

3- Cài đặt CDT vào Eclipse

Nếu bạn đang sử dụng gói Eclipse khác với Eclipse IDE for C/C++ Developers. Trong trường hợp này bạn cần phải cài đặt một thêm một plugin mở rộng vào phiên bản Eclipse hiện tại của bạn để có thể lập trình được với C/C++

Đó chính là CDT (C Development Tool)  (Công cụ phát triển C).

Nếu bạn đang sử dụng gói Eclipse IDE for C/C++ Developers bạn có thể bỏ qua tài liệu này.

Truy cập địa chỉ:
Trên Eclipse chọn:
 • Help/Install new Software...
Nhập vào:
 • Name: CDT for Eclipse OXYGEN
 • Location: http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/9.3/
Sau khi cài đặt xong, bạn cần phải khởi động lại Eclipse.

4- Cấu hình cho C/C++ trên Eclipse

Trên Eclipse chọn:
 • Window/References
Chọn:
 • C/C++ > New C/C++ Project Wizad > Makefile Project
Chú ý:
 • Chọn Windows PE Parser nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows.
 • Chọn Cygwin PE Parser nếu bạn sử  dụng Cygwin
  • Ở đây chúng ta sử dụng MinGW vì vậy không cần check cái này.

Cấu hình biến môi trường PATH:

Trên Windows, bạn cần thêm vào phía sau của biến môi trường PATH đường dẫn tới thư mục bin của MinGW:
 • ;C:\MinGW\bin

5- Hướng dẫn lập trình C cho người mới bắt đầu

Xem thêm:

Xem thêm các chuyên mục: