Tạo nội dung động trong Oracle APEX (PL/SQL Dynamic Content)

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Oracle APEX 5.0

Với việc sử dụng Region có kiểu PL/SQL Dynamic Content bạn có thể tạo ra môt Region với nội dung HTML bất kỳ.

2- Tạo Region với nội dung HTML động

Tạo một trang trắng (blank page).
 • !
Tạo mới một Region:
 • !
 • PL/SQL Code
Declare
  Cursor c_Dept Is
   Select Deptno
      ,Dname
      ,Loc
   From  Dept;
  --
  Cursor c_Emp(p_Deptno Number) Is
   Select Empno
      ,Ename
      ,Job
   From  Emp
   Where Emp.Deptno = p_Deptno;
Begin  
  Htp.p('<div class="mytree-container">');
  --
  For Rec_d In c_Dept Loop
   Htp.p('<ul>');
   Htp.p('<h4>' || Rec_d.Dname || '</h4>');
   --
   For Rec_e In c_Emp(Rec_d.Deptno) Loop
     Htp.p('<li>' || Rec_e.Ename || '</li>');
   End Loop;
   --
   Htp.p('</ul>');
  End Loop;
  -- 
  Htp.p('</div>');
End;
Chạy ví dụ:
Tùy chỉnh Style (CSS)
 • TODO

Xem thêm các chuyên mục: