Hướng dẫn lập trình Android với Database SQLite

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- SQLite là gì?

SQLite là một cơ sở dữ liệu quan hệ, mã nguồn mở, nó được tích hợp sẵn trên hệ điều hành Android, vì vậy bạn có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào, và không cần phải cấu hình gì thêm.
Thông thường với các cơ sở dữ liệu như Oracle, MySQL,.. bạn cần phải có thư viện điều khiển (Driver libary), và tạo kết nối JDBC, tuy nhiên với SQLite điều đó là không cần thiết.

2- Nội dung của ví dụ

Giả sử rằng bạn tạo ra một ứng dụng chạy trên thiết bị Android của bạn, ứng dụng này ghi chép lại các ghi chú (Note) trong ngày của bạn. Bạn cần một cấu trúc bảng để lưu trữ các ghi chú đó.
 • Tên bảng: Note
Tên cột Kiểu dữ liệu Giàng buộc Mô tả
Note_Id int Primary Key Khóa chính
Note_Title text   Ghi chú ngắn
Note_Content text   Nội dung ghi chú
Xem trước ví dụ:

3- Các bước để làm việc với SQLite Database

Bạn cần tạo một lớp tiện ích để làm việc với cơ sở dữ liệu SQLite, lớp này nên mở rộng từ lớp SQLiteOpenHelper. Có 2 phương thức quan trọng mà bạn cần phải ghi đè (override) nó là onCreate()onUpgrade().
 1. Tạo class MyDatabaseHelper mở rộng từ SQLiteOpenHelper.
 2. Sau khi mở rộng class của bạn từ SQLiteOpenHelper bạn cần phải ghi đè lên hai phương thức onCreate()onUpgrage()
  • onCreate() - Những là nơi mà chúng ta cần phải viết để tạo bảng. Nó được gọi (called) khi cơ sở dữ liệu được tạo ra.
  • onUpgrade() - Phương thức này được gọi khi cơ sở dữ liệu được nâng cấp như thay đổi cấu trúc bảng, thêm giàng buộc cho cơ sở dữ liệu, v..v.
public class MyDatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {

// ....

public MyDatabaseHelper(Context context) {
  super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
}


@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
   
  // Script to create table.
  String script = "CREATE TABLE " + TABLE_NOTE + "("
      + COLUMN_NOTE_ID + " INTEGER PRIMARY KEY," + COLUMN_NOTE_TITLE + " TEXT,"
      + COLUMN_NOTE_CONTENT + " TEXT" + ")";
  // Execute script.
  db.execSQL(script);
}


@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

  // Drop table
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NOTE);


  // Recreate
  onCreate(db);
}
// ...
}

4- Tạo một project & thiết kế giao diện

Tạo một "Empty Activity" project có tên SQLiteTutorial để thực hành với các ví dụ.
Tạo mới một Activity rỗng.
 • File/New/Activity/Empty Activity
Nhập vào:
 • Activity Name: AddEditNoteActivity
  • (Check Generate Layout File)
 • Layout: activity_add_edit_note
 • Package name: org.o7planning.sqlitetutorial

activity_main.xml

activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

 <ListView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/listView"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_alignParentLeft="true"
   android:layout_alignParentStart="true" />
 
</RelativeLayout>

activity_add_edit_note.xml

Xem SLIDER các bước thiết kế giao diện:
 • SLIDER:
Giao diện:
activity_add_edit_note.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GridLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="org.o7planning.sqlitetutorial.AddEditNoteActivity">

  <EditText
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/text_note_title"
    android:layout_row="0"
    android:layout_column="0"
    android:layout_gravity="fill_horizontal"
    android:layout_columnSpan="2" />

  <EditText
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:inputType="textMultiLine"
    android:ems="10"
    android:id="@+id/text_note_content"
    android:layout_row="1"
    android:layout_column="0"
    android:layout_gravity="fill"
    android:layout_columnSpan="2" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Save"
    android:id="@+id/button_save"
    android:layout_row="2"
    android:layout_column="0"
    android:layout_columnWeight="1"
    android:onClick="buttonSaveClicked" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Cancel"
    android:id="@+id/button_cancel"
    android:layout_row="2"
    android:layout_column="1"
    android:layout_columnWeight="1"
    android:onClick="buttonCancelClicked" />

</GridLayout>
 

5- Java Code

Note.java
package org.o7planning.sqlitetutorial.bean;


import java.io.Serializable;

public class Note implements Serializable {

  private int noteId;
  private String noteTitle;
  private String noteContent;

  public Note() {

  }

  public Note( String noteTitle, String noteContent) {
    this.noteTitle= noteTitle;
    this.noteContent= noteContent;
  }

  public Note(int noteId, String noteTitle, String noteContent) {
    this.noteId= noteId;
    this.noteTitle= noteTitle;
    this.noteContent= noteContent;
  }

  public int getNoteId() {
    return noteId;
  }

  public void setNoteId(int noteId) {
    this.noteId = noteId;
  }
  public String getNoteTitle() {
    return noteTitle;
  }

  public void setNoteTitle(String noteTitle) {
    this.noteTitle = noteTitle;
  }


  public String getNoteContent() {
    return noteContent;
  }

  public void setNoteContent(String noteContent) {
    this.noteContent = noteContent;
  }


  @Override
  public String toString() {
    return this.noteTitle;
  }

}
MyDatabaseHelper.java
package org.o7planning.sqlitetutorial;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;

import org.o7planning.sqlitetutorial.bean.Note;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;


public class MyDatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {

 private static final String TAG = "SQLite";


 // Phiên bản
 private static final int DATABASE_VERSION = 1;


 // Tên cơ sở dữ liệu.
 private static final String DATABASE_NAME = "Note_Manager";


 // Tên bảng: Note.
 private static final String TABLE_NOTE = "Note";

 private static final String COLUMN_NOTE_ID ="Note_Id";
 private static final String COLUMN_NOTE_TITLE ="Note_Title";
 private static final String COLUMN_NOTE_CONTENT = "Note_Content";

 public MyDatabaseHelper(Context context) {
   super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
 }

 // Tạo các bảng.
 @Override
 public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
   Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.onCreate ... ");
   // Script tạo bảng.
   String script = "CREATE TABLE " + TABLE_NOTE + "("
       + COLUMN_NOTE_ID + " INTEGER PRIMARY KEY," + COLUMN_NOTE_TITLE + " TEXT,"
       + COLUMN_NOTE_CONTENT + " TEXT" + ")";
   // Chạy lệnh tạo bảng.
   db.execSQL(script);
 }


 @Override
 public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

   Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.onUpgrade ... ");

   // Hủy (drop) bảng cũ nếu nó đã tồn tại.
   db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NOTE);


   // Và tạo lại.
   onCreate(db);
 }

 // Nếu trong bảng Note chưa có dữ liệu,
 // Trèn vào mặc định 2 bản ghi.
 public void createDefaultNotesIfNeed() {
   int count = this.getNotesCount();
   if(count ==0 ) {
     Note note1 = new Note("Firstly see Android ListView",
         "See Android ListView Example in o7planning.org");
     Note note2 = new Note("Learning Android SQLite",
         "See Android SQLite Example in o7planning.org");
     this.addNote(note1);
     this.addNote(note2);
   }
 }


 public void addNote(Note note) {
   Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.addNote ... " + note.getNoteTitle());

   SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

   ContentValues values = new ContentValues();
   values.put(COLUMN_NOTE_TITLE, note.getNoteTitle());
   values.put(COLUMN_NOTE_CONTENT, note.getNoteContent());

 
   // Trèn một dòng dữ liệu vào bảng.
   db.insert(TABLE_NOTE, null, values);


   // Đóng kết nối database.
   db.close();
 }


 public Note getNote(int id) {
   Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.getNote ... " + id);

   SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();

   Cursor cursor = db.query(TABLE_NOTE, new String[] { COLUMN_NOTE_ID,
           COLUMN_NOTE_TITLE, COLUMN_NOTE_CONTENT }, COLUMN_NOTE_ID + "=?",
       new String[] { String.valueOf(id) }, null, null, null, null);
   if (cursor != null)
     cursor.moveToFirst();

   Note note = new Note(Integer.parseInt(cursor.getString(0)),
       cursor.getString(1), cursor.getString(2));
   // return note
   return note;
 }


 public List<Note> getAllNotes() {
   Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.getAllNotes ... " );

   List<Note> noteList = new ArrayList<Note>();
   // Select All Query
   String selectQuery = "SELECT * FROM " + TABLE_NOTE;

   SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
   Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null);


   // Duyệt trên con trỏ, và thêm vào danh sách.
   if (cursor.moveToFirst()) {
     do {
       Note note = new Note();
       note.setNoteId(Integer.parseInt(cursor.getString(0)));
       note.setNoteTitle(cursor.getString(1));
       note.setNoteContent(cursor.getString(2));
  
       // Thêm vào danh sách.
       noteList.add(note);
     } while (cursor.moveToNext());
   }

   // return note list
   return noteList;
 }

 public int getNotesCount() {
   Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.getNotesCount ... " );

   String countQuery = "SELECT * FROM " + TABLE_NOTE;
   SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
   Cursor cursor = db.rawQuery(countQuery, null);

   int count = cursor.getCount();

   cursor.close();

   // return count
   return count;
 }


 public int updateNote(Note note) {
   Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.updateNote ... " + note.getNoteTitle());

   SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

   ContentValues values = new ContentValues();
   values.put(COLUMN_NOTE_TITLE, note.getNoteTitle());
   values.put(COLUMN_NOTE_CONTENT, note.getNoteContent());

   // updating row
   return db.update(TABLE_NOTE, values, COLUMN_NOTE_ID + " = ?",
       new String[]{String.valueOf(note.getNoteId())});
 }

 public void deleteNote(Note note) {
   Log.i(TAG, "MyDatabaseHelper.updateNote ... " + note.getNoteTitle() );

   SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
   db.delete(TABLE_NOTE, COLUMN_NOTE_ID + " = ?",
       new String[] { String.valueOf(note.getNoteId()) });
   db.close();
 }
}
MainActivity.java
package org.o7planning.sqlitetutorial;

import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.ContextMenu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;

import org.o7planning.sqlitetutorial.bean.Note;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

 private ListView listView;

 private static final int MENU_ITEM_VIEW = 111;
 private static final int MENU_ITEM_EDIT = 222;
 private static final int MENU_ITEM_CREATE = 333;
 private static final int MENU_ITEM_DELETE = 444;


 private static final int MY_REQUEST_CODE = 1000;

 private final List<Note> noteList = new ArrayList<Note>();
 private ArrayAdapter<Note> listViewAdapter;

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);


   // Get ListView object from xml
   listView = (ListView) findViewById(R.id.listView);

   MyDatabaseHelper db = new MyDatabaseHelper(this);
   db.createDefaultNotesIfNeed();

   List<Note> list= db.getAllNotes();
   this.noteList.addAll(list);


   // Định nghĩa một Adapter.
   // 1 - Context
   // 2 - Layout cho các dòng.
   // 3 - ID của TextView mà dữ liệu sẽ được ghi vào
   // 4 - Danh sách dữ liệu.

   this.listViewAdapter = new ArrayAdapter<Note>(this,
       android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1, this.noteList);


   // Đăng ký Adapter cho ListView.
   this.listView.setAdapter(this.listViewAdapter);

   // Đăng ký Context menu cho ListView.
   registerForContextMenu(this.listView);
 }


 @Override
 public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View view,
                 ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo)  {

   super.onCreateContextMenu(menu, view, menuInfo);
   menu.setHeaderTitle("Select The Action");

   // groupId, itemId, order, title
   menu.add(0, MENU_ITEM_VIEW , 0, "View Note");
   menu.add(0, MENU_ITEM_CREATE , 1, "Create Note");
   menu.add(0, MENU_ITEM_EDIT , 2, "Edit Note");
   menu.add(0, MENU_ITEM_DELETE, 4, "Delete Note");
 }

 @Override
 public boolean onContextItemSelected(MenuItem item){
   AdapterView.AdapterContextMenuInfo
       info = (AdapterView.AdapterContextMenuInfo) item.getMenuInfo();

   final Note selectedNote = (Note) this.listView.getItemAtPosition(info.position);

   if(item.getItemId() == MENU_ITEM_VIEW){
     Toast.makeText(getApplicationContext(),selectedNote.getNoteContent(),Toast.LENGTH_LONG).show();
   }
   else if(item.getItemId() == MENU_ITEM_CREATE){
     Intent intent = new Intent(this, AddEditNoteActivity.class);

     // Start AddEditNoteActivity, có phản hồi.
     this.startActivityForResult(intent, MY_REQUEST_CODE);
   }
   else if(item.getItemId() == MENU_ITEM_EDIT ){
     Intent intent = new Intent(this, AddEditNoteActivity.class);
     intent.putExtra("note", selectedNote);

     // Start AddEditNoteActivity, có phản hồi.
     this.startActivityForResult(intent,MY_REQUEST_CODE);
   }
   else if(item.getItemId() == MENU_ITEM_DELETE){
     // Hỏi trước khi xóa.
     new AlertDialog.Builder(this)
         .setMessage(selectedNote.getNoteTitle()+". Are you sure you want to delete?")
         .setCancelable(false)
         .setPositiveButton("Yes", new DialogInterface.OnClickListener() {
           public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
             deleteNote(selectedNote);
           }
         })
         .setNegativeButton("No", null)
         .show();
   }
   else {
     return false;
   }
   return true;
 }

 // Người dùng đồng ý xóa một Note.
 private void deleteNote(Note note) {
   MyDatabaseHelper db = new MyDatabaseHelper(this);
   db.deleteNote(note);
   this.noteList.remove(note);
   // Refresh ListView.
   this.listViewAdapter.notifyDataSetChanged();
 }


 // Khi AddEditNoteActivity hoàn thành, nó gửi phản hồi lại.
 // (Nếu bạn đã start nó bằng cách sử dụng startActivityForResult() )
 @Override
 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
   if (resultCode == Activity.RESULT_OK && requestCode == MY_REQUEST_CODE ) {
     boolean needRefresh = data.getBooleanExtra("needRefresh",true);
     // Refresh ListView
     if(needRefresh) {
       this.noteList.clear();
       MyDatabaseHelper db = new MyDatabaseHelper(this);
       List<Note> list= db.getAllNotes();
       this.noteList.addAll(list);
       // Thông báo dữ liệu thay đổi (Để refresh ListView).
       this.listViewAdapter.notifyDataSetChanged();
     }
   }
 }
}
AddEditNoteActivity.java
package org.o7planning.sqlitetutorial;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import org.o7planning.sqlitetutorial.bean.Note;

public class AddEditNoteActivity extends AppCompatActivity {

 Note note;
 private static final int MODE_CREATE = 1;
 private static final int MODE_EDIT = 2;

 private int mode;
 private EditText textTitle;
 private EditText textContent;

 private boolean needRefresh;

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_add_edit_note);

   this.textTitle = (EditText)this.findViewById(R.id.text_note_title);
   this.textContent = (EditText)this.findViewById(R.id.text_note_content);

   Intent intent = this.getIntent();
   this.note = (Note) intent.getSerializableExtra("note");
   if(note== null) {
     this.mode = MODE_CREATE;
   } else {
     this.mode = MODE_EDIT;
     this.textTitle.setText(note.getNoteTitle());
     this.textContent.setText(note.getNoteContent());
   }

 }


 // Người dùng Click vào nút Save.
 public void buttonSaveClicked(View view) {
   MyDatabaseHelper db = new MyDatabaseHelper(this);

   String title = this.textTitle.getText().toString();
   String content = this.textContent.getText().toString();

   if(title.equals("") || content.equals("")) {
     Toast.makeText(getApplicationContext(),
         "Please enter title & content", Toast.LENGTH_LONG).show();
     return;
   }

   if(mode==MODE_CREATE ) {
     this.note= new Note(title,content);
     db.addNote(note);
   } else {
     this.note.setNoteTitle(title);
     this.note.setNoteContent(content);
     db.updateNote(note);
   }

   this.needRefresh = true;
   // Trở lại MainActivity.
   this.onBackPressed();
 }

 // Khi người dùng Click vào button Cancel.
 public void buttonCancelClicked(View view) {
   // Không làm gì, trở về MainActivity.
   this.onBackPressed();
 }

 // Khi Activity này hoàn thành,
 // có thể cần gửi phản hồi gì đó về cho Activity đã gọi nó.
 @Override
 public void finish() {

   // Chuẩn bị dữ liệu Intent.
   Intent data = new Intent();
   // Yêu cầu MainActivity refresh lại ListView hoặc không.
   data.putExtra("needRefresh", needRefresh);

   // Activity đã hoàn thành OK, trả về dữ liệu.
   this.setResult(Activity.RESULT_OK, data);
   super.finish();
 }

}

6- Chạy ứng dụng

Xem Slider:
 • SLIDER

Xem thêm các chuyên mục: