Cấu hình Android Emulator trên Android Studio

Xem thêm các chuyên mục:

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Android Studio 3.6.1

2- Cài đặt Android Emulator

Khi cài đặt Android Studio có một lựa chọn cài đặt thiết bị ảo mô phỏng ( Android Virtual Device hoặc còn gọi là Android Emulator), trong trường hợp bạn không cài đặt nó, bạn có thể cài đặt sau.
Trên Android Studio chọn:
  • Tools/AVD Manager
Ở đây tôi tạo một thiết bị mô phỏng Nexus 5 (4.95") - Đây là một thiết bị điện thoại thông dụng.

Xem thêm các chuyên mục: