Cài đặt GEF vào Eclipse

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 MARS

  • Eclipse GEF4  - 3.1.0

2- Cài đặt GEF vào Eclipse

Kết quả có được:
Trên Eclipse chọn:
  • Help/Install New Software..
Chờ tới khi tiến trình cài đặt hoàn tất.
Nhấn Yes để start lại Eclipse, việc cài đặt hoàn thành.

Xem thêm các chuyên mục: