Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java

Xem thêm các chuyên mục:

1- Download JDK

Bạn nên kiểm tra xem hệ điều hành của mình là 32bit hay 64bit để download bộ cài JDK phù hợp.
Kết quả download được:

2- Cài đặt Java

Nhập vào thư mục mà JDK sẽ được cài đặt ra, ở đây tôi đặt là:
  • C:\DevPrograms\Java\jdk1.8.0_45\
Ngay sau khi cài đặt xong JDK, bộ cài đặt sẽ tiếp tục hỏi bạn vị trí JRE sẽ được cài ra. Ở đây tôi chọn:
  • C:\DevPrograms\Java\jre.8.0_45\
Java đã được cài đặt thành công.
Kết quả bạn có được 2 thư mục:

3- Cấu hình biến môi trường cho Java

Tiếp theo chúng ta cấu hình biến môi trường cho Java.  Việc này không bắt buộc, nhưng nếu trên máy tính của bạn cài đặt nhiều phiên bản Java, thì việc cấu hình là cần thiết để xác định phiên bản java nào mặc định được sử dụng.

Nếu bạn sử dụng Window Vista hoặc Window 7:

Trên Desktop, nhấn phải chuột vào Computer, chọn Properties.
Nhấn New để tạo mới một biến môi trường có tên JAVA_HOME.
Nhập vào đường dẫn tới thư mục JDK.
  • Variable name: JAVA_HOME
  • Variable value: C:\DevPrograms\Java\jdk1.8.0_45
Tiếp theo sửa đổi biến môi trường path
Thêm vào phía trước giá trị của biến môi trường path:
  • %JAVA_HOME%\bin;
Bạn đã cài đặt và cấu hình Java thành công.

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.