Import và Export cơ sở dữ liệu MongoDB

Xem thêm các chuyên mục:

1- Tổng quan

MongoDB cung cấp cho bạn 2 cách để import/export cơ sở dữ liệu:
  1. mongoexport/mongoimport
  2. mongodump/mongostore
mongoexport: Sử dụng để export (xuất khẩu) dữ liệu từ một Collection ra một file ( json, csv,..)

mongoimport: Sử dụng để import (nhập khẩu) dữ liệu vào một Collection từ một file ( json, csv,..)
Collection là khái niệm của MongoDB, nó tương đương với khái niệm Table trong cơ sở dữ liệu quan hệ ( Oracle, SQL Server, MySQL,..).
mongodump: Sử dụng để export (xuất khẩu) toàn bộ dữ liệu của một database ra các file (Để vào trong một thư mục), bao gồm một số file ( bson, json)

mongostore: Sử dụng để import (nhập khẩu) dữ liệu vào một database từ thư mục dump (Sản phẩm của mongodump nói trên)

2- Import/Export Collection

2.1- mongoexport

# Export to json
mongoexport -d database_name - c collection_name -o outfile.json


# Export to file csv
mongoexport --csv -o /tmp/people.csv -d school -c people -f firstName,lastName,telephone,email

2.1.1- mongoexport ra file json

Trong trường hợp export đơn giản, bạn không cần sử dụng nhiều option (tùy chọn) trong câu lệnh mongoexport:
# Export ra file json
# Đây là cú pháp đơn giản nhất.
# Mặc định file đầu ra là json vì vậy không cần chỉ rõ kiểu file đầu ra

mongoexport -d database_name -c collection_name -o outfile.json

Ví dụ export một collection ra file JSON.

cd C:\DevPrograms\MongoDB\bin
Export collection Department trong cơ sở dữ liệu myfirstdb ra file jsonC:/test/department.json.

Chú ý: MongoDB phân biệt chữ hoa chữ thường vì vậy hãy chú ý khi đặt tên collection.Tốt nhất bạn nên thống nhất cách đặt tên collection với chữ cái đầu tiên viết hoa. Ví dụ:

  • Department
  • Employee
  • Inventory_Item
  • Product_Category

mongoexport -d myfirstdb -c Department -o C:/test/department.json
 
Kết quả:
Xem file mới được export ra:

2.1.2- mongoexport ra file csv

# Export ra file csv
# Đây là cú pháp đơn giản nhất:
# Với trường hợp file csv bạn phải cung cấp cả danh sách các cột của Collection (Bắt buộc).
# Danh sách các cột cách nhau dấu phẩy và không có khoảng trắng.
# Phải khai báo rõ kiểu file đầu ra (--csv)

mongoexport -d database_name -c collection_name -f column_1,column_2,column_3 --csv -o outfile.csv
mongoexport -d myfirstdb -c Department -f dept_id,dept_no,dept_name,location,description --csv -o C:/test/department.csv
Mở department.csv bằng Microsoft Excel:

2.1.3- mongoexport và các lựa chọn

  • TODO

2.2- mongoimport

# Import từ file json
mongoimport -d database_name -c collection_name outfile.json# Import từ file csv
# --headerline: Thông báo rằng sẽ sử dụng dòng dữ liệu đầu tiên làm tên các cột của Collection.
mongoimport -d database_name -c collection_name --type csv --file locations.csv --headerline

2.2.1- mongoimport từ file json

Import dữ liệu từ một file json vào một Collection:
cd C:\DevPrograms\MongoDB\bin
# Import từ file json
mongoimport -d database_name -c collection_name outfile.json

# Import vào database myfirstdb
# dữ liệu Insert vào Collection: Department2
# Từ file C:/test/department.json
mongoimport -d myfirstdb -c Department2 C:/test/department.json
Đây là hình ảnh nhìn trên công cụ trực quan RoboMongo:

2.2.2- mongoimport từ file csv

Import dữ liệu từ một file csv vào một Collection:
# Import từ file csv
# Cú pháp dạng đơn giản nhất:
# --headerline: Thông báo rằng sẽ sử dụng dòng dữ liệu đầu tiên làm tên các cột của Collection.


mongoimport -d database_name -c collection_name --type csv --file locations.csv --headerline

cd C:\DevPrograms\MongoDB\bin
 
# Import từ file vào database: myfirstdb
# Vào collection: Department3
# Vị trí file: C:/test/department.csv
# --headerline: Tham số nói rằng sẽ sử dụng dòng đầu tiên làm tên cột.

mongoimport -d myfirstdb -c Department3 --type csv --file C:/test/department.csv --headerline
Kết quả nhìn trên công cụ trực quan RoboMongo:

2.3- mongoexport/mongoimport và các lựa chọn

Trong trường hợp tổng quát bạn có các tùy chọn (option) để import/export liệt kê trong bảng dưới đây:
Option  Meaning Example
--help produce help message  
-v [ --verbose ] be more verbose (include multiple times for more verbosity e.g. -vvvvv)  
-h [ --host ] arg mongo host to connect to ("left,right" for pairs)  
--port arg server port. (Can also use --host hostname:port)  
--ipv6 enable IPv6 support (disabled by default)  
-d [ --db ] arg database to use  
-c [ --collection ] arg collection to use (some commands)  
-u [ --username ] arg username  
-p [ --password ] arg password  
--dbpath arg directly access mongod data files in the given path,instead of connecting to a mongod instance - needs to lock the data directory, so cannot be used if a mongod is currently accessing the same path  
--directoryperdb if dbpath specified, each db is in a separate directory  
-f [ --fields ] arg comma seperated list of field names e.g. -f name,age  
--fieldFile arg file with fields names - 1 per line  
--ignoreBlanks if given, empty fields in csv and tsv will be ignored  
--type arg type of file to import.  default: json (json,csv,tsv)  
--file arg file to import from; if not specified stdin is used  
--drop drop collection first  
--headerline CSV,TSV only - use first line as headers  
--upsert insert or update objects that already exist  
--upsertFields arg comma-separated fields for the query part of the upsert. You should make sure this is indexed.  
--stopOnError stop importing at the first error rather  than continuing  
--jsonArray load a json array, not one item per line. Currently limited to 4MB.  

3- Import/Export Database

mongodump sử dụng để export (xuất khẩu) toàn bộ một cơ sở dữ liệu Mongo ra một thư mục:
mongostore sử dụng để import (nhập khẩu) toàn bộ dữ liệu từ một thư mục (sản phẩm của mongodump) vào một database.

3.1- mongodump

# Cú pháp export toàn bộ database ra một thư mục (Gồm một số file)

mongodump -d database_name -o output_directory
Ví dụ:
Export toàn bộ cơ sở dữ liệu myfirstdb ra thư mục C:/test
 
cd C:\DevPrograms\MongoDB\bin
mongodump -d myfirstdb -o C:/test
Kết quả, thư mục con myfirstdb được tạo ra trong thư mục C:/test, nó chứa một số file.

3.2- mongorestore

# Cú pháp import toàn bộ một database ở dạng đơn giản nhất.

mongorestore -d database_name path_to_database
Ví dụ thư mục C:/test/myfirstdb chứa các file được dump ra trước đó. Chúng ta sẽ sử dụng nó để import vào cơ sở dữ liệu: mydb2
cd C:\DevPrograms\MongoDB\bin
mongorestore -d mydb2 C:\test\myfirstdb
Xem kết quả trên công cụ trực quan RoboMongo:

Xem thêm các chuyên mục: