Cài đặt RAP tools vào Eclipse

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Giới thiệu

Tài liệu này viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 (MARS)   (ok for newer Eclipse)

  • Eclipse RAP 3.0

2- Cài đặt

Chuyển tới trang chủ của RAP:
Copy đường dẫn:
  • http://download.eclipse.org/rt/rap/tools/3.0
Trên Eclipse vào:
  • Help/Install New Software...
Nhập vào:
  • Name: RAP Tools 3.0
  • Location: http://download.eclipse.org/rt/rap/tools/3.0
Sau khi cài đặt xong, đóng Eclipse và mở lại. Bạn đã có thể sẵn sàng để lập trình với Eclipse RAP.