Cài đặt JBoss Tools vào Eclipse

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Giới thiệu

"JBoss tools" có nhiều công cụ hữu ích để cài đặt như một plugin vào Eclipse. Ví dụ như "Hibernate Tools" dùng để tạo ra các class Entity từ danh sách các bảng trong Database.
Trong tài liệu này tôi hướng dẫn bạn cách cài plugin này vào Eclipse. Tài liệu này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 (MARS)
  • JBoss tools 4.3.1 Final

2- Cách để tìm Link cài đặt

Tới đây bạn sẽ thấy là có 2 cách để cài JBoss Tools vào Eclipse.
Cách 1 - Cài đặt từ "Update site".
Cách 2 - Cài đặt từ "Eclipse Marketplace..."

3- Cài đặt từ Update site

Bạn có thể để cài đặt "JBoss Tools" là từ "Update site". Copy link có được từ hướng dẫn ở trên.
  • Copy Link: http://download.jboss.org/jbosstools/mars/stable/updates/
Check chọn các Tool mà bạn muốn, chẳng hạn Hibernate Tools:
Nhấn Next để cài đặt.

4- Cài đặt từ Eclipse Marketplace...

Để cài đặt "JBoss Tools" từ "Eclipse Markplace.." trên Eclipse chọn:
Trên "Eclipse Marketplace.." tìm kiếm theo từ khóa JBoss, Và cài đặt "JBoss Tools" tương ứng với phiên bản Eclipse của bạn, ở đây tôi đang sử dụng Eclipse phiên bản 4.5 (MARS).
Trong "JBoss Tools" có rất nhiều công cụ, hãy check chọn các công cụ mà bạn cần đến. Ví dụ ở đây tôi chọn "Hibernate Tools".