Cài đặt Buildship vào Eclipse - Gradle plugin cho eclipse
Công ty Vĩnh Cửu tuyển dụng lập trình viên Java

1- Buildship là gì?

Buildship là một tập hợp các plugin để tích hợp Gradle của bạn vào Eclipse. Buildship làm cho Eclipse mạnh mẽ hơn bằng cách cung cấp một tích hợp rất sâu sắc về Gradle vào IDE, cho phép bạn làm đúng hơn từ bên trong IDE.
Bạn có thể xem thêm về Buildship tại đây:

2- Cài đặt Buildship vào Eclipse

Chuyển tới địa chỉ:
Hiện tại phiên bản mới nhất của BuildShip là 1.0.20, phiên bản 2.0 hiện tại vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy chúng ta sẽ cài đặt phiên bản 1.0.20.
  • Help/Install New Software...
Trên Eclipse chọn:
  • Name: Buildship
  • Location: http://download.eclipse.org/buildship/updates/e46/releases/1.0/1.0.19.v20160830-1454
Sau khi cài đặt xong, bạn cần start lại Eclipse.
Kiểm tra sau khi cài đặt xong:
  • File/New/Other..
OK, bạn đã cài đặt Buildship thành công.