Hướng dẫn sử dụng JavaFX ListView
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- JavaFX ListView

JavaFX ListView hiển thị các phần tử (Items) của nó theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều ngang.
Dưới đây là một ListView thẳng đứng, gồm 3 phần tử (item).
ListView nằm ngang
// Mặc định ListView là thẳng đứng.
// Sét ListView có hướng nằm ngang.

listView.setOrientation(Orientation.HORIZONTAL);

2- Ví dụ ListView

ListViewDemo.java
package org.o7planning.javafx.listview;

import org.o7planning.javafx.model.Book;

import javafx.application.Application;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.ListView;
import javafx.scene.control.SelectionMode;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class ListViewDemo extends Application {

 @Override
 public void start(Stage stage) {

   Book book1 = new Book(1L, "J01", "Java IO Tutorial");
   Book book2 = new Book(2L, "J02", "Java Enums Tutorial");
   Book book3 = new Book(2L, "C01", "C# Tutorial for Beginners");


   // Một danh sách
   ObservableList<Book> books = FXCollections.observableArrayList(book1, book2, book3);

   // Tạo một ListView
   ListView<Book> listView = new ListView<Book>(books);


   // Cho phép lựa chọn nhiều dòng trên danh sách.
   listView.getSelectionModel().setSelectionMode(SelectionMode.MULTIPLE);


   // Lựa chọn phần tử Index = 1,2
   listView.getSelectionModel().selectIndices(1, 2);

   // Focus
   listView.getFocusModel().focus(1);

   StackPane root = new StackPane();
   root.getChildren().add(listView);

   stage.setTitle("ListView (o7planning.org)");

   Scene scene = new Scene(root, 350, 200);
   stage.setScene(scene);
   stage.show();
 }

 public static void main(String[] args) {
   launch(args);
 }
}
Book.java
package org.o7planning.javafx.model;

public class Book {

  private Long id;
  private String code;
  private String name;

  public Book(Long id, String code, String name) {
    this.id = id;
    this.code = code;
    this.name = name;
  }

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getCode() {
    return code;
  }

  public void setCode(String code) {
    this.code = code;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.name;
  }
  
}
Chạy ví dụ: