Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PostGreSQL
Công ty Vĩnh Cửu tuyển dụng lập trình viên Java

1- Download PostgreSQL

Truy cập địa chỉ:

2- Cài đặt PostGresSQL

Sau khi download xong PostGres ở bước trên, bạn có thể cài đặt nó:
Tiếp theo bạn cần nhập mật khẩu, user mặc định là "postgres".
Cổng mặc định của portgresql là 5432, bạn có thể thay đổi nếu muốn.
Sử dụng locale (thông tin địa phương) mặc định, nó sẽ lấy thông tin được thiết lập trên máy tính của bạn.
Bạn có thể tùy chọn cài đặt thêm Stack Builder, nó là một phần mở rộng của Postgresql, nó bao gồm các thư viện JDBC, các mở rộng để làm việc với dữ liệu bản đồ số (GIS), và các công cụ khác. Bạn có thể không cần phần mở rộng này hoặc cài đặt sau nếu muốn.

3- Sử dụng PostGreSQL

Ở bước trên bạn đã cài đặt thành công PostGresql, bây giờ bạn có thể mở và sử dụng nó.
  • <Dir>/PostgreSQL/9.6/pgAdmin 4/bin/pgAdmin4.exe
Đây là hình ảnh khi pgAdmin được mở:
Đăng nhập thành công, mặc định bạn sẽ có một database rỗng tên là "postgres".

Tạo mới Database:

Tạo bảng:

Công cụ truy vấn
Insert into
 "My_Table"("My_Column1", "My_Column2")
Values ('Abc', '123');