Cài đặt GEF vào Eclipse
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 MARS

  • Eclipse GEF4  - 3.1.0

2- Cài đặt GEF vào Eclipse

Kết quả có được:
Trên Eclipse chọn:
  • Help/Install New Software..
Chờ tới khi tiến trình cài đặt hoàn tất.
Nhấn Yes để start lại Eclipse, việc cài đặt hoàn thành.