Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Java 8

2- Download JDK

Bạn nên kiểm tra xem hệ điều hành của mình là 32bit hay 64bit để download bộ cài JDK phù hợp.
Kết quả download được:

3- Cài đặt Java

Nhập vào thư mục mà JDK sẽ được cài đặt ra, ở đây tôi đặt là:
  • C:\DevPrograms\Java\jdk1.8.0_45\
Ngay sau khi cài đặt xong JDK, bộ cài đặt sẽ tiếp tục hỏi bạn vị trí JRE sẽ được cài ra. Ở đây tôi chọn:
  • C:\DevPrograms\Java\jre.8.0_45\
Java đã được cài đặt thành công.
Kết quả bạn có được 2 thư mục:

4- Cấu hình biến môi trường cho Java

Nếu bạn sử dụng Window Vista hoặc Window 7:

Trên Desktop, nhấn phải chuột vào Computer, chọn Properties.
Nhấn New để tạo mới một biến môi trường có tên JAVA_HOME.
Nhập vào đường dẫn tới thư mục JDK.
  • Variable name: JAVA_HOME
  • Variable value: C:\DevPrograms\Java\jdk1.8.0_45
Tiếp theo sửa đổi biến môi trường path
Thêm vào phía trước giá trị của biến môi trường path:
  • %JAVA_HOME%\bin;
Bạn đã cài đặt và cấu hình Java thành công.