Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Database HSQLDB
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Giới thiệu

Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn:
  1. Download phần mềm HSQLDB (~8MB)
  2. Tạo database ví dụ SimpleHr
  3. Cấu hình chạy HSQLDB.
Tất cả chỉ mất 5 phút.

2- Download HSQLDB

Giải nén file zip download được ra một thư mục nào đó.

3- Cấu hình & chạy HSQLDB

Việc cấu hình và chạy HSQLDB Server rất đơn giản, trước hết bạn cần phải cài đặt Java (Version > 5) trên máy tính của mình.
Hãy đảm bảo rằng bạn đã cấu hình biến môi trường JAVA_HOMEPath.
Thêm vào đường dẫn tới thư mục bin của Java trên biến môi trường Path.
Cuối cùng là chạy file runServer.bat trong thư mục bin của HSQLServer.
Database HSQLDB đã được start, bạn đừng tắt nó đi.
Nếu bạn không muốn cấu hình trong biến môi trường JAVA_HOME & Path như trên, cách đơn giản nhất là khai báo biến Path tới thư mục bin của Java, trong file runServer.bat:

4- Tạo database ví dụ SimpleHr

Các bước trên bạn đã cài đặt phần mềm HSQLDB và cấu hình để chạy được. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một database ví dụ, bạn có thể download một database ví dụ ( Simplehr) tại:

Chú ý: Toàn bộ database simplehr chỉ là một file duy nhất simplehr.script

Nếu HSQLDB đang chạy, bạn cần stop trước.

Giải nén file vừa download được
  • Xóa toàn bộ các file có trong thư mục data của HSQLDB.
  • Copy file simplehr.script vào thư mục data của HSQLDB.
Thêm file server.properties trong thư mục data của HSQLDB.
  • server.properties
server.database=simplehr
server.port=9001
Chạy lại file runServer.bat:
Trong thư mục data của HSQLDB lúc này tự sinh ra một vài file cho mục đích quản lý của HSQLDB.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Bạn cần một công cụ trực quan để làm việc với database này, có nhiều công cụ để làm điều đó.  Bạn có thể cấu hình trên Eclipse để xem DB này một cách trực quan.

5- Cấu hình HSQLDB Datasouce trên Eclipse

Eclipse có thể trở thành một công cụ trực quan để làm việc với Database HSQLDB. Việc cấu hình rất đơn giản, chỉ mất 2 phút để làm điều này. Bạn có thể xem hướng dẫn tại: