Cài đặt Web Tools Platform vào Eclipse
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 (MARS)

  • Web Tools Platform (WTP)

History: ** Last update this document: 30-05-2016
Web Tools Platform (WTP) là một bộ công cụ trực quan giúp bạn phát triển web.
Chú ý: Eclipse > 4.5 hoặc mới hơn mặc định đã được cài đặt sẵn Web Tool Platform. Bạn có thể kiểm tra bằng cách nhấn phải chuột vào một file jsp bất kỳ, chọn "Open With", nếu bạn nhìn thấy "Web Page Editor" điều đó có nghĩa là Web Tool Platform đã được cài đặt. Bạn có thể bỏ qua tài liệu này.

2- Cài đặt Web Tools Platform

Trên Eclipse chọn:
Nhập vào:
  • Name: Web Tool Platform
  • Location: http://download.eclipse.org/webtools/updates/
Kiểm tra "JST Server Adapters Extension":
  • Window/Reference
Cài đặt "JST Server Adapters Extension":

3- Web Tools Platform

Sau khi cài đặt Web Tools Platform vào Eclipse bạn có thể thiết kế giao diện các trang html, jsp bằng cách kéo thả một cách khá dễ dàng.
Nhấn phải chuột vào file jsp hoặc html và chọn:
  • Open With/Web Page Editor