Hướng dẫn cài đặt và sử dụng RoboMongo - Công cụ trực quan quản lý MongoDB

1- RoboMongo là gì?

RoboMongo là một công cụ trực quan giúp bạn quản lý Database MongoDB. Nó là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí, hỗ trợ cả 3 loại hệ điều hành Windows, Linux, Mac OS.

2- Download RoboMongo

3- Cài đặt RoboMongo

4- Chạy RoboMongo

Chạy RoboMongo, và tạo một kết nối (connection).
Tạo một kết nối tới máy địa phương (localhost).
Thử kết nối thành công.

5- Thêm mới database

Tạo một bộ sưu tập (Collection), nó tương ứng với một bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
Trèn các tài liệu (Document) vào tập hợp, nó tương ứng với các bản ghi trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
{
dept_id : 10,
dept_no : "D10",
dept_name : "ACCOUNTING",
location : "NEW YORK"
}


{
dept_id : 20,
dept_no : "D20",
dept_name : "RESEARCH",
location : "DALLAS",
description : "First department"    
}

{
dept_id : 30,
dept_no : "D30",
dept_name : "SALES",
location : "CHICAGO"
}


{
dept_id : 40,
dept_no : "D40",
dept_name : "OPERATIONS",
location : "BOSTON"    
}

6- Hướng dẫn sử dụng Java + MongoDB

  • TODO...

Xem thêm các chuyên mục: