Cài đặt Spring Tool Suite vào Eclipse
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.6 (NEON)

Spring Tool Suite (STS) là một IDE mở rộng cho Eclipse. Chuyên để phát triển các ứng dụng Spring. Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn cài STS vào Eclipse như một Plugin.

2- Cài đặt Spring Tool Suite vào Eclipse

Nhập vào STS để tìm kiếm. Cài đặt Spring Tool Suite cho Eclipse 3.8.2.RELEASE.
Sau khi cài đặt xong, Eclipse sẽ hỏi bạn restart IDE. Nhấn Yes để khởi động lại IDE.

3- Bắt đầu với Spring Tool Suite

Chuyển khung nhìn (Perspective) sang Spring.
  • File/New/Other...
OK, bạn có thể bắt đầu một Project Spring sử dụng Spring Tool Suite tại đây:
  • TODO