Cấu hình HSQLDB DataSource sử dụng Data Source Explorer
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Database

Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình để xem được HSQLDB trên Eclipse. Điều này có nghĩa là coi Eclipse như là một công cụ trực quan để hiển thị cấu trúc DB, xem các bảng,... một cách trực quan.
HSQLDB là một database đơn giản, viết bằng Java. Là loại database quan hệ giống MySQL, Oracle, SQL Server.

Trước hết đảm bảo rằng bạn đã có HSQLDB, và bạn đã chạy server.

Nếu không bạn cần phải:

  • Download phần mềm HSQLDB (~ 8MB) + Tạo DB ví dụ simplehr + Chạy HSQLDB Server.

Trong trường hợp đó bạn có thể xem hướng dẫn tại: ( Mất 5 phút để hoàn thành).

2- Download thư viện Driver cho HSQL DB

Phiên bản mới nhất hiện nay là 2.3.2

3- Cấu hình xem DB trên Eclipse

Trên Eclipse chọn File/New/Others..
Lỗi thông báo không tìm thấy thư viện điều khiển (Driver) cho kiểu Database này (HSQL DB)
Khai báo đường dẫn tới file jar bạn vừa download trước đó.
Nhập vào:
  • Database: simplehr
  • Database location: hsql://localhost:9001/
  • User name: sa
  • Password:
Nhấn "Test Connection" để kiểm tra kết quả kết nối.
Bạn có thể thấy được cấu trúc của database simplehr, nhìn thấy trên Schema PUBLIC

4- Query dữ liệu trên Eclipse

Kết quả nhìn thấy trên Eclipse
Mở cửa sổ gõ câu lệnh SQL:
Kết quả truy vấn: