Cài đặt Tycho vào Eclipse
Công ty Vĩnh Cửu tuyển dụng lập trình viên Java

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 MARS (Ok for Eclipse 4.4 LUNA)

Document History:
  • 25-05-2014: Based on Eclipse 4.4 Luna
  • 21-07-2015: Update to Eclipse 4.5 Mars
Trước hết phải đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Maven vào Eclipse. Và bạn đã hiểu Maven là gì. Nếu không hiểu Maven là gì bạn hãy xem trước bài hướng dẫn “Maven for Beginner” trước.
Tycho được cung cấp bởi Eclipse hỗ trợ cho việc sử dụng Maven để build các Eclipse Plugin.
Hướng dẫn cài đặt Maven vào Eclipse

2- Cài đặt Plugin Tycho