Hướng dẫn lập trình Struts2 cho người mới bắt đầu (XML Config)
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Eclipse 4.4 (Luna) (ok for Eclipse 4.5 MARS)
 • Struts 2 (2.3.20)
Bạn đang xem hướng dẫn tạo ứng dụng Hello World Struts, sử dụng XML để cấu hình. Bạn có thể xem ví dụ tương tự sử dụng Annotation để cấu hình tại:

2- Hello Struts 2 (Cấu hình Xml)

2.1- Tạo Maven Project

 • File/New/Other..
Nhập vào:
 • Group ID: org.o7planning
 • Artifact ID: Struts2XML
 • Package: org.o7planning.tutorial.struts2xml
Project đã được tạo ra, và có thông báo lỗi, bạn đừng lo lắng vì điều đó, lý do là bạn chưa khai báo thư viện Servlet.
Maven tạo ra webapp project có thể sai cấu trúc bạn cần phải sửa lại.
Đây là hình ảnh Project sau khi hoàn thành:

2.2- Cấu hình Maven

Cấu hình Maven để khai báo các thư viện sử dụng. Gồm thư viện Servlet, Struts2.Đồng thời cấu hình Maven Tomcat Plugin dùng cho việc chạy ứng dụng web trực tiếp trên Eclipse.
pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>Struts2XML</artifactId>
  <packaging>war</packaging>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

  <name>Struts2XML Maven Webapp</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>


  <dependencies>
  
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>


    <!-- Servlet Library -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>3.1.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>


    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.struts/struts2-core -->
    <dependency>
      <groupId>org.apache.struts</groupId>
      <artifactId>struts2-core</artifactId>
      <version>2.3.20</version>
    </dependency>

  </dependencies>

  <build>
    <finalName>Struts2XML</finalName>
    <plugins>

      <!-- Config: Maven Tomcat Plugin -->
      <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.tomcat.maven/tomcat7-maven-plugin -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
        <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.2</version>
        <!-- Config: contextPath and Port (Default: /Struts2XML : 8080) -->
        <!--
        <configuration>
         <path>/</path>
         <port>8899</port>
        </configuration>
        -->
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
  
</project>
Tới lúc này project của bạn đã không còn thông báo lỗi.

2.3- Cấu hình Struts & web.xml

web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
 http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
 id="WebApp_ID" version="3.0">

 <display-name>Struts2XML</display-name>


 <filter>
  <filter-name>struts2</filter-name>
  <filter-class>
      org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter
  </filter-class>
 </filter>

 <filter-mapping>
  <filter-name>struts2</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
 </filter-mapping>

 <welcome-file-list>
  <welcome-file>/WEB-INF/pages/Login.jsp</welcome-file>
 </welcome-file-list>

</web-app>
struts.xml là một file resource nó cần được đặt trong src/main/resources, file này làm nhiệm vụ cấu hình struts.
struts.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE struts PUBLIC
 "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.0//EN"
 "http://struts.apache.org/dtds/struts-2.0.dtd">

<struts>
 <constant name="struts.enable.DynamicMethodInvocation"
   value="false" />
   
 <constant name="struts.devMode" value="true" />
 <constant name="struts.custom.i18n.resources"
   value="ApplicationResources" />

 <package name="default" namespace="/" extends="struts-default">
   <action name="login"
     class="org.o7planning.tutorial.struts2xml.action.LoginAction">
     <result name="success">/WEB-INF/pages/UserInfo.jsp</result>
     <result name="error">/WEB-INF/pages/Login.jsp</result>
   </action>
 </package> 
 
</struts>

2.4- Code Project

Tạo file ApplicationResources.properties trong src/main/resources:
ApplicationResources.properties
label.username= Username
label.password= Password
label.login= Login
error.login= Invalid Username/Password. Please try again.
Login.jsp
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags"%>
<html>
<head>
<title>Struts 2 - Login Application </title>
</head>

<body>
<h2>Struts 2 - Login Application</h2>
<s:actionerror />
<s:form action="/login" method="post">
 <s:textfield name="username" key="label.username" size="20" />
 <s:password name="password" key="label.password" size="20" />
 <s:submit method="execute" key="label.login" align="center" />
</s:form>
</body>
</html>
UserInfo.jsp
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags"%>
<html>
<head>
<title>User Info</title>
</head>

<body>
 <h2>Howdy, <s:property value="username" />...!</h2>
</body>
</html>
LoginAction.java
package org.o7planning.tutorial.struts2xml.action;

import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;

public class LoginAction extends ActionSupport {

  private static final long serialVersionUID = 7299264265184515893L;
  private String username;
  private String password;

  @Override
  public String execute() {
    if (this.username != null && this.password != null
        && this.username.equals("admin")
        && this.password.equals("admin123")) {
      return "success";
    } else {
      addActionError(getText("error.login"));
      return "error";
    }
  }

  public String getUsername() {
    return username;
  }

  public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
  }

  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }
}

2.5- Luồng đi của chương trình

Hình minh họa dưới đây mô tả đường đi của chương trình từ khi người dùng truy cập trang cho tới khi website đáp ứng lại yêu cầu.
 1. Người dùng gõ vào đường dẫn:
 2. Theo cấu hình trên trang welcome trên web.xml trang Login.jsp sẽ được mở lên.
 3. Người dùng gõ Username & password sau đó nhấn Login
  • Action có tên "login" được thực thi.
  • Chương trình sẽ tìm kiếm cấu hình trong struts.xml để tìm kiếm Action phù hợp sử lý hành vi của bạn (Action có tên "login").
 4. Method execute() trong LoginAction sẽ được gọi, method này trả về một String
  • Hoặc trả về "success"
  • Hoặc trả về "error"
 5. Chương trình vào lại struts.xml để tìm kiếm trang sẽ trả về ứng với giá trị String được trả về ở bước trước.
 6. Trang web được trả về phía người dùng.

2.6- Chạy ứng dụng

Để chạy ứng dụng trực tiếp trên Eclipse, bạn cần cấu hình chạy Tomcat Maven Plugin.
Nhập vào:
 • Name: Run Struts2XML
 • Base Directory: ${workspace_loc:/Struts2XML}
 • Goals: tomcat7:run
Tomcat Maven Plugin đã được chạy
Trên trình duyệt, nhập vào đường dẫn:
Nếu bạn nhập sai username/password trang hiển thị sẽ như hình minh họa dưới đây:
Trong trường hợp nhập đúng: